Haber Detayı
13 Şubat 2020 - Perşembe 12:31 Bu haber 801 kez okundu
 
Aşırı düşük açıklamada Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı hesaplanmalı mı?
istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi gideri için 2019 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan fiyat tarifesinin kullanılarak maliyet hesabı yapıldığı görülmekle birlikte ihale konusu işin gerçekleştirileceği 2020 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği, Karar No: 2020/UH.II-285
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Aşırı düşük açıklamada Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı hesaplanmalı mı?

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 7’nci kısmına ilişkin olarak Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ihalenin 10’uncu kısmına ilişkin olarak ise Önder Düzgen’in sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının aşağıdaki nedenlerle mevzuata uygun olmadığı,

  1. Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplanırken intvd.gib.gov.tr adresinde yer alan veya Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği’nde belirtilen tarifelerin dikkate alınması gerektiği, araçların motorlu taşıtlar vergisi, egzoz ve emisyon vergisi hesabının anılan sitedeki fiyatlar esas alınarak yapılmadığı, 2020 yılı artış oranına yer verilmediği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

20.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararından görüleceği üzere, Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklifin ihalenin 7’nci kısmında, Önder Düzgen’e ait teklifin ise ihalenin 10’uncu kısmında sınır değer altında kaldığı, teklifleri sınır değerin altında kalması nedeniyle Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Önder Düzgen’den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, açıklamalarının uygun görülmesi sonucunda tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin ise her iki kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

Aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen 16.12.2019 tarihli ve 1723 sayılı aşırı düşük teklif açıklaması talep yazılarında “... Kısım için vermiş olduğunuz teklif sınır değerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle idari şartnamenin 33.2. maddesine istinaden;

1) Araç bakım-onarım giderleri (Yağ, Lastik, yıllık bakım v.b.)

2) Araç edinme bedeli

3) Araç muayene, sigorta ve vergi giderleri

4) GPS Maliyeti

bileşenleri ile ilgili açıklamanızı 19.12.2019 Perşembe günü saat:17:00’ye kadar yazılı olarak İhale Komisyon Başkanlığımıza bildirmenizi rica ederim.” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından  aşırı düşük tekliflerin ve bu tekliflerde önemli olan bileşenlerin belirlenmesinin gerektiği ve teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak açıklama istenilmesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. İdare tarafından da bu doğrultuda teklifte önemli olan bileşenler 16.12.2019 tarihli yazı ile belirlenmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerce bu yazıda yer alan bileşenlere ilişkin açıklama sunulması gerektiği, idarece önemli bileşen olarak kabul edilmeyen hususlara ilişkin olarak ise açıklama sunulmasının gerekmediği anlaşılmıştır.

 

Öncelikle, 16.12.2019 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenleri arasında belirtilmeyen giderlere ilişkin olarak aşırı düşük teklif sahibi isteklilerce açıklama yapılmasına gerek bulunmadığından, önemli teklif bileşenleri arasında belirtilmeyen hususlara ilişkin iddiaların reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibi isteklinin 16.12.2019 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenleri arasında belirtilen hususlar ile ilgili iddiaları incelendiğinde ise ulaşılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

 

 

İtirazen şikâyet dilekçesindeki iddiası ile ilgili olarak;

 

Başvuru sahibi istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi hesaplanırken intvd.gib.gov.tr adresinde yer alan veya Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği’nde belirtilen tarifelerin dikkate alınması gerektiği, araçların motorlu taşıtlar vergisi, egzoz ve emisyon vergisi hesabının anılan sitedeki fiyatlar esas alınarak yapılmadığı, 2020 yılı artış oranına yer verilmediği” iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde “İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

...

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhalenin 7’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu işte kullanılacak aracın motorlu taşıtlar vergisi gideri için Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan ve 2019 yılı fiyat tarifesine ait olan çıktının sunulduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında da söz konusu çıktıda yer alan 2019 yılına ait yıllık MTV bedelinin kullanıldığı görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi gideri için 2019 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan fiyat tarifesinin kullanılarak maliyet hesabı yapıldığı görülmekle birlikte ihale konusu işin gerçekleştirileceği 2020 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği, bu nedenle motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin olarak Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhalenin 10’uncu kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Önder Düzgen tarafından ihale konusu işte kullanılacak aracın motorlu taşıtlar vergisi gideri için sunulan belgede “2019 yılı ödenmesi gereken MTV tutarı” şeklinde ifadeye yer verildiği, bununla birlikte söz konusu tutarın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan 2018 yılına ait yıllık MTV bedeli olduğu görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi gideri için 2018 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan fiyat tarifesinin kullanılarak maliyet hesabı yapıldığı, bununla birlikte, ihale konusu işin gerçekleştirileceği 2020 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği, bu nedenle motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin olarak Önder Düzgen tarafından sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 7’nci kısmında Akbulut Turz. İnş. Taş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklifin, ihalenin 10’uncu kısmında Önder Düzgen’e ait teklifin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

  1. 4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Kaynak: Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı