Haber Detayı
03 Aralık 2020 - Perşembe 09:33 Bu haber 4503 kez okundu
 
Aşırı Düşük açıklamada çalışanların kıdem tazminatları hesaplanması gerekir mi?
Karar No : 2020/UH.I-1933
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Aşırı Düşük açıklamada çalışanların kıdem tazminatları hesaplanması gerekir mi?

ihalede sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının işte çalışacak personel için belirlenen kıdem tazminatının hatalı hesaplandığı gerekçesiyle idare tarafından uygun bulunmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak ilgili mevzuat hükümleri gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde personele ilişkin sözleşme ve genel giderlerin yardımcı giderler arasında olduğu, bu kapsamda kıdem tazminat tutarının da yardımcı giderler arasında yer aldığı ve açıklanmasının gerekli olmadığı, kendileri tarafından belirtilen kıdem tazminatının temsili nitelikte olduğu, kaldı ki işe ilişkin kıdem tazminatının sözleşme tamamlanmadan kesinleşmeyeceği özetle sunmuş oldukları teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu ve idare tarafından kabul edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İncelenmekte olan ihalenin konusunun malzemeli yemek hizmet alımı olduğu, bahse konu ihalede 36 adet ihale dokümanı indirildiği ve 29.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye 11 teklif zarfı sunulduğu, bir istekli tarafından teşekkür mektubu sunulduğu, teklif dosyasında geçici teminat sunulmadığı gerekçesiyle 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan sınır değer hesaplamasına göre başvuru sahibi istekli de dahil olmak üzere 2 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, sadece başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, açıklamada işte çalışacak personel için belirlenen kıdem tazminatının hatalı hesaplandığı gerekçesiyle, teklif açıklamasının idare tarafından uygun bulunmadığı ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhalede, idarenin 01.10.2020 tarihli yazıları ile 2 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu yazılarda isteklilerden Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2’nci maddesi ve Teknik Şartname’nin ekinde yer alan örnek menüye uygun olarak hazırlanmış teklif açıklamalarının 06.10.2020 günü mesai bitimine kadar idareye sunulmasının istendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalede toplam 13.313.125,00 TL teklif verildiği, söz konusu bedele ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının 05.10.2020 tarihinde idareye sunulduğu, açıklamada, Kamu İhale Genel Tebliği’nin malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin 79.2.6’ncı maddede belirtilen “Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının, normal yemek kalemi için (0,69+0,21=) 0,90, diyet yemek kalemi için (0,74+0,21=) 0,95, ara öğün kalemi için (0,32+0,63=) 0,95, normal kahvaltı kalemi için (0,50+0,45=) 0,95 ve diyet kahvaltı kalemi için (0,51+0,41=) 0,92 olduğu, öngörülen oranların ilgili mevzuat hükmünde uygun görülen aralıkta olduğu görülmüştür.

 

Teklif açıklamasında, poşetli roll ekmek girdilerinin fiyat teklifi, örnek yemek menüsü için gerekli çiğ girdilerin bir kısmının isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait maliyet tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile çiğ girdilerin kalan kısmının ise Ticaret Borsası fiyat listeleri yoluyla açıklandığı, işçilik girdilerinin hesaplanmasında işçilik hesaplama modülünün esas alındığı görülmüştür.

 

İstekli tarafından sunulan teklif açıklamasında, işçilik gideri için öngörülen bedelin tevsiki amacıyla yapılan hesaplamada, 24 ay süresince ihale konusu işte çalışacak toplam 34 kişi için aylık 3.984,85 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu bedelin içerisinde personele ödenecek günlük 7,97 TL yol ve 4,84 TL yemek bedelinin yer aldığı, belirtilen bedele ek olarak 5 farklı nitelikteki personel grubu için toplam 24 aylık süre dikkate alınarak brüt asgari ücretin iki katı kadar (2.943,00 TLx2=) 5.886,00 TL kıdem tazminatı gideri öngörüldüğü, öngörülen toplam kıdem tazminatı giderinin (5.886,00 TLx5=) 29.430,00 TL olduğu, yine işte çalışacak her bir kişi için toplam 28 gün ulusal bayram ve resmi tatil günü çalışma ücretinin işçilik giderine eklendiği böylece toplam işçilik giderinin 3.395.469,44 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu kararına göre, işte çalışacak tüm personel için (34 kişi x 5.886,00 TL=) 200.124,00 TL kıdem tazminatı öngörülmesi gerekmesine rağmen anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında sadece 5 kişi için kıdem tazminatı öngörüldüğünün belirtildiği, yalnızca bu sebeple açıklamanın uygun görülmediği, çiğ girdi maliyetleri ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin açıklamaların uygun olmadığına ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı görülmüştür. Bu sebeple, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin uyuşmazlık konusu hususun sadece öngörülen kıdem tazminatına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, her ne kadar Teknik Şartname’de yüklenicinin ihale konusu işte çalıştırılacak personelin kıdem tazminatı ödemesinden tek başına sorumlu olduğu düzenlense de, söz konusu Kanun hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı, idarelerin de yükleniciler gibi, ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları, ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği ve bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında kıdem tazminatı tutarına ilişkin olarak açıklama yapmasının gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ek olarak, idarenin 05.11.2020 tarih ve 949-E.124 sayılı ihale işlem dosyası konulu yazısında, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen kıdem tazminatı hususunun yanında, açıklama içeriğindeki kuzu kıyma, mor lahana, beyaz peynir, tavuk eti, tavuk eti (kemiksiz), tam yağlı ayran ve tam yağlı yoğurt girdilerine ilişkin açıklamalarda belirsizliklerin olduğunun da belirtildiği ancak idare tarafından ifade edilen söz konusu hususlara ihale komisyonu kararı, istekliye yapılan bildirim yazısı veya şikayet başvurusuna ilişkin cevabi yazıda yer verilmediği ve bu hususlara ilişkin olarak alınmış yeni bir karar olmadığı anlaşıldığından idarenin çiğ yemek girdilerine ilişkin olarak öne sürdüğü hususlar incelemeye konu edilmemiştir.

Kaynak: (Yemek) - Yemek ihale Kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı