Haber Detayı
23 Ağustos 2020 - Pazar 12:15 Bu haber 1802 kez okundu
 
Araçların kapasitesini gösteren ruhsatları yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeyen isteklinin teklif kabul edilebilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-1138
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araçların kapasitesini gösteren ruhsatları yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeyen isteklinin teklif kabul edilebilir mi?

1) İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçların 28 adet otobüs (45-55 kişilik), 75 adet midibüs (27-35 kişilik) ve 69 adet minibüs (16-19 kişilik) olarak belirtildiği, Teknik Şartname’nin 2.1’inci maddesinden anlaşıldığı üzere ihale konusu iş için İstanbul’dan 78 araç, Kocaeli’den ise 94 araç olmak üzere toplam 172 araç istenildiği, 03.05.1986 tarihli ve 19096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, büyükşehir belediye sınırları dâhilinde personel taşıma hizmeti yapan toplu taşıma araçlarına ilişkin plaka uygulaması usul ve esaslarının belirlendiği, anılan Bakanlar Kurulu kararı gereğince plaka tahdidi kararı sorumluluğunun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 12’nci maddesi hükümlerine göre il trafik komisyonlarınca alınacak karar ile uygulanacağı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.” hükmüne yer verildiği, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde personel taşıma hizmetlerine ilişkin yetki ve sorumluluğun ulaşım koordinasyon merkezlerine bırakıldığı, İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde personel taşıma hizmetinin 11.06.2019 tarihli ve 2019/6-1 sayılı İBB kararı ile UKOME sorumluluğunda yürütüleceği ve bu hizmetin yürütülmesinde kullanılacak araçlara ilişkin tahdidin 34 LAA 001-34 LZZ 999 aralığındaki plakaları kapsadığı, Kocaeli Büyükşehir sınırları içerisindeki personel taşıma hizmetinin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından alınan 11.07.2007 tarihli ve 2007/207 sayılı karar uyarınca 41 P plakalı servis araçları ile sınırlandırıldığı, dolayısıyla hizmet sunabilecek araçların ulaşım koordinasyon merkezleri tarafından alınan tahdit kararlarına uygun olması gerektiği, sınırlandırma getirilen araçların dışında başka plakalı araçlarla bu hizmetin sunulamayacağı, ihale üzerinde bırakılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin İstanbul ve Kocaeli bölgeleri için kullanabileceği İdari ve Teknik Şartname’ye uyan sadece 13 adet servis aracına (9 adet minibüs, 3 adet midibüs, 1 adet otobüs) sahip olduğu, halbuki İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca bu niteliklere uyan en az 26 adet aracın kendi malı olması gerektiği, idarece şikayet başvurusuna cevaben, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de 34 LAA ve 41 P serisi plaka koduna yönelik düzenleme yapılmadığı belirtilmiş ise de İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde konuya ilişkin düzenlemenin yer aldığı,  

 

   2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de belirtilen yeterlik kriterlerine sahip olmadığı, Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca ihalede sunulan öz mal araçların teknik açıdan gerekli motor hacmi ve tork değerlerine sahip olması, koltukların arkaya yatar, yana açılır vaziyette olması ve hareketli kol dayamasına sahip olması (İstanbul ve İzmit midibüsleri için) gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçlardan 9 adet minibüs, 3 adet midibüs ve 1 adet otobüs olmak üzere sadece 13 servis aracının Teknik Şartname’ye uygun olduğu, diğer araçların ise Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde tanımlanan teknik özelliklere uygun olmadığı (Yolcu koltuklarının arkaya yatar ve yana açılır vaziyette olmadığı, yolcu kol dayamasının hareketli olmadığı, yolcu kapasitesi 27-35 olan araçların motor hacmi ile maksimum tork değerinin asgari koşulları sağlamadığı), kendi malı olarak sunulan araçların katalog bilgilerinden de Teknik Şartname kriterlerine uygun olmadıklarının anlaşıldığı; idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta, araçların teknik özelliklerine ve yeterlik kriterlerine her ne kadar Teknik Şartname’de yer verilmiş ise de iddialara konu hususların sözleşme aşamasında aranacağının ifade edildiği, oysaki gerek İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde gerekse 3.3.17’nci maddesinde, öz mal araçların yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve buna yönelik bilgi ve belgelerin isteklilerden sözleşme aşamasında değil, ihale aşamasında talep edildiği; dokümana yönelik şikayetlere idarece verilen cevaplarda, hizmet işinin nitelik ve özelliği gereği İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin Yönetmelik’in 41’inci maddesinde yer alan hükme uygun olduğu belirtilmek suretiyle kendi malı olma şartı aranan araçların yeterlik kriteri olarak belirlenmesine yönelik şikayetlerin reddedildiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de teknik kriterleri tarif edilen araçlara sahip olmayan kişilerce dokümana yönelik yapılan başvurular reddedilirken, İdari ve Teknik Şartname kriterlerini karşılamayan istekliler tarafından sunulan araçların kabul edilmesinin çelişki oluşturduğu,                                 

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından şirketin ortaklık yapısının ve hisse oranlarının tevsik edilmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi ile İdari Şartname düzenlemeleri gereğince ortakların ilgisine göre T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerin bilgilerinin yer aldığı tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicili bilgilerinin teklifle birlikte sunulması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu kapsamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortamda katılım ve yeterlik bilgileri ekranına girişinin yapılmadığı, katılım ve yeterlik bilgileri ekranına girişi yapılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.ye ait MERSİS numarası ile sorgu yapıldığında tüzel kişinin ortaklık yapısını ve hisse oranlarını gösterir bilgilerin eksik olduğunun anlaşıldığı, nitekim idarece başvuru konusu ihalenin yapıldığı tarihten (11.05.2020) sonraki bir tarihte (03.06.2020) gerçekleştirilen 2020/266239 İKN’li ihalede söz konusu eksiklikler nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 11.05.2020 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Alımı” ihalesine 6 isteklinin katıldığı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, 3 adet teklifin geçerli olduğunun tespit edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahipleri olması öngörülen Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.ne 12.05.2020 tarihinde idarece gönderilen yazılar ile, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edildiği, isteklilerce sunulan belgelerin uygun bulunarak 14.05.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Mevzuat hükümlerinden; yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, idari şartname kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin ise teknik şartnamede yer alacağı,

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte, bu şartın aranması durumunda, kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine idari şartnamede yer verileceği, isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edeceği,

 

Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak servis araçlarının tahditli plaka taşıması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, 34 LAA 001-34 LZZ 999 aralığında ve/veya 41 P tahditli plakalı araçlara sahip olunduğunu gösteren herhangi bir belgenin teklifle birlikte sunulmasının öngörülmediği, dolayısıyla tahditli plakaya sahip olma şartının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup, teklif değerlendirmesinin ihale dokümanında bulunan düzenlemelere göre yapılması gerektiği, tahditli plaka uygulamasından kaynaklanan koşul ve gereklerin sağlanmasına yönelik değerlendirmenin ise idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin tahditli plaka uygulamasına ilişkin şartları sağlamadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olan araçların Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde tanımlanan teknik özelliklere uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi ile Teknik Şartname’nin 3.3.17’nci maddesinden, isteklilerin kendi malı olması istenilen 26 adet aracın Teknik Şartname’de belirtilen kriterleri karşılaması gerektiğinin öngörüldüğü, bu kapsamdaki 4 adet otobüsün 45 ve üstü, 1 adet midibüsün 27-35 arası (27 ve 35 dâhil), 11 adet minibüsün ise 15-19 arası (15 ve 19 dâhil) asgari yolcu kapasitesine sahip olması gerektiğinin düzenlendiği, kendi malı olma şartı aranılan araçların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği anlaşılmaktadır.

 

Buna göre, ihale dokümanında kendi malı olma şartı aranılan araçların, Teknik Şartname’de düzenlenen kriterleri karşılaması gerektiğinin belirtildiği, teknik kriterlerin tevsikine yönelik belirlemenin ise -asgari yolcu kapasitesi haricinde- yapılmadığı, başvuru sahibinin iddiasına konu Teknik Şartname’nin 3.3.16’ncı ve 3.3.17’nci maddelerinde tanımlanan teknik özelliklerin (yolcu koltuklarının arkaya yatar, yana açılır vaziyette olması ve hareketli kol dayamasına sahip olması; motor hacimlerinin en az 4000 cc olması ve maksimum tork değerinin en az 500 Nm olması) yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, dolayısıyla ihale aşamasında bahse konu özelliklerin tevsikine yönelik belge sunulmasına da gerek bulunmadığı, iddia konusu teknik özelliklerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sağlanıp sağlanmadığına dair yapılacak değerlendirmenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmış olup, isteklinin kendi malı olması öngörülen araçlara ilişkin yeterlik değerlendirmesinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde; yeterlik bilgileri tablosunun “Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmanın Kendi Malı Olduğunu Gösteren Belgeler” başlıklı satırında 28.04.2020 tarihli ve 2749 sayılı yeminli mali müşavir raporuna ilişkin bilgilerin beyan edildiği, beyan edilen bilgileri tevsik etmek üzere 12.05.2020 tarihinde idareye yeminli mali müşavir raporu ile rapor ekinde 12 adet minibüs, 5 adet otobüs ve 12 adet midibüse ait ruhsat örneklerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından araç kapasitesine ilişkin teknik özelliğin tevsiki bağlamında sunulan ruhsatların, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmemiş olduğu anlaşılmış olup, elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, teklif değerlendirmesinin e-teklif kapsamında beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği, buna göre, araçların kapasitesini gösteren ruhsatları yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeyen istekliye ait teklifin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesi ile İdari Şartname’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.    

 

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Fatma KARAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı