Haber Detayı
06 Şubat 2020 - Perşembe 11:32 Bu haber 2427 kez okundu
 
Araçlar için belirlenen azami km sınırları Rekabeti engeller mi?
Araçlar için belirlenen azami km sınırları göz önüne alındığında idarece yapılan düzenlemenin ihaleye katılımda rekabeti engelleyebileceği; Karar No: 2020/UH.I-243
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araçlar için belirlenen azami km sınırları Rekabeti engeller mi?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde araçların en az 2018 model ve araç tipine göre en fazla 15.000 km veyahut 20.000 km olması gerektiğinin belirtildiği, Gelir İdaresi Başkanlığı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesinin 6.16’ncı maddesinde çalışacak araçların faydalı ömür sürelerinin 7 yıl olarak belirtildiği, bu itibarla düzenlemenin fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin 5.16’ncı maddesinde teknik özellikleri verilen hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü aracının Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin patentli ürünü olduğu, patentli olan aracın ilgili firmaya ait internet sitesi adresinde (www.normltd.com) görülebileceği, ihale dokümanında istenilen aracın sadece bir firmadan temin edilmesinin rekabeti daralttığı,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı:

Şişli İlçesi Sınırları İçinde Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İşi

b) Miktarı ve türü:

Şişli İlçe sınırları dahilindeki kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere 36 Ay Süre İle Toplam 76 Adet aracın (Şoförsüz) çalıştırılmasını kapsar. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Şişli İlçesi Sınırları Dahilinde Gerçekleşecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2. Kendi malı istenilecek araçlar:

1 adet En Az 7+1 M³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

1 adet En Az 13+1 M³Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

1 adet En Fazla 13 M³ Çok Amaçlı Çöp Kamyonu,

1 adet En az 5 M³ Kapasiteli Monoblok Hidrostatik Süpürge Aracı,

1 adet Hidrolik Tertibatlı Mobil Ağaç Öğütücü Araç,

1 adet En Az 4 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu" 41.Maddesi gereğince;

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi ( KDV Hariç), resim ve harç giderleri, teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İhale kapsamında çalıştırılacak tüm araçlarda, akaryakıt, araçların bakım, onarım, motor yağı, amortisman, yedek parça, lastik, madeni yağ, tamirat, trafik tescil işlemleri, kasko, MTV, sigorta, genel giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu eksikliklerden dolayı trafik, maliye vb. kurumların uygulayacağı cezalar yüklenici tarafından ödenecektir.

Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde yükleniciye ait olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen araç takip sistemi, araç giydirme gibi tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve teklif birim fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu olan ilgili maddelerinde “1- Amaç ve Kapsam:

Bu şartname; Şişli Belediyesi ilçe sınırları dâhilindeki evsel nitelikli atıkların toplanması ve nakli, cadde ve sokakların temizlenmesi, pazar yerlerindeki atıkların toplanması, atık konteynerlerinin yıkanıp, dezenfekte edilmesi iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların temin edilmesi ve çalıştırılmasına yönelik genel ve teknik özellikleri kapsar.

2- İşin Süresi: İşin süresi 36 aydır.

4- Genel Bilgiler:

4.3. İhale kapsamında çalıştırılacak tüm araçlarda, akaryakıt, araçların bakım, onarım, motor yağı, amortisman, yedek parça, lastik, madeni yağ, tamirat, trafik tescil işlemleri, kasko, MTV, sigorta, genel giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu eksikliklerden dolayı trafik, maliye vb. kurumların uygulayacağı cezalar yüklenici tarafından ödenecektir.

4.13 Araçların tamamında araç takip sistemi bulunacak ve uyumu ile kurulumu ve çalıştırılmasına ait tüm masrafları yükleniciye ait olacaktır. Araçların teslimi esnasında takılmış ve kullanıma hazır bir şekilde teslim edilecektir. Araç takip sitemi araçların izlenmesini sağlayacak ortalama bir sistem olacaktır.

4.15 Araçların giydirme işlemleri (İdarenin adı, Başkan adı, logosu ve hizmete ilişkin kısa mesaj içerir) tasarımlar idareden verilmek üzere yüklenici firmaya aittir. İhale süresi içerisinde giydirmelerde yaşanacak yırtılma, kopma vb. olumsuzluklar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

Madde 5-Çalıştırılacak Araç Listesi ve Özellikleri:

Aşağıda özellikleri belirtilen toplam 76 adet araç;

• En az 2018 model olacaktır.

• Araçlar vardiya usulü çalışacak olup, her vardiyada 7 saat çalıştırılacaktır.

• Yakıt dizel olacaktır.

5-1- En az 7+1 M³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

Özellikleri:…Araç, en fazla 20.000 km olacaktır…

5-2 En az 13+1 M³  Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

Özellikleri:…Araç, en fazla 15.000 km olacaktır…

5-3-) En fazla 13 M³ Kapasiteli Çok Amaçlı Çöp Kamyonu:

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen 13 M³ Kapasiteli (Sabit veya mobil kompaktörlü yer altı ve yer üstü konteynerlerini kaldırabilecek elektronik vinç aparatına sahip) çok amaçlı çöp kamyonu, minimum 320 HP motor gücüne sahip olacaktır. Şoför kabininin arkasında konuşlandırılmış olan dikey ve yatay hareket kabiliyetine sahip, teleskopik vinç vasıtasıyla Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yer üstü ve yer altı konteynerlerindeki çöpü alabilecek özellikte, yatay ve dikey eksen üzerinde hareket eden ve şoförün; araç kabininden idare edebilecek şekilde soner kamera ile joystick kullanılarak kontrol edebildiği bir vinç marifeti ile konteynerlerin mantar ataçmanından kaldırarak alt kapakların açılması suretiyle çöpü boşaltabilecek özellikte olacaktır. Aracın çöp haznesi hidrolik sıkıştırmalı olacak kendi damperi yardımıyla da boşaltabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Araç, en fazla 20.000 km olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gece-gündüz) göre atıkların İlçe Genelinde her gün toplanılmasından dolayı haftanın 7 günü çalıştırılacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gece veya Gündüz) ortalama 80 km yol yapacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

En Fazla 13 M³ Çok Amaçlı Çöp Kamyonu

3

3

3

6

 

Yaklaşık 46.032 saat çalıştırılacaktır.

5-4-) En fazla 3 M³ Kapasiteli Açık Kasa Damperli Mini Atık Taşıma Aracı :

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen araç 3 M³ kapasiteli açık kasa hidrolik damperli katı atık kamyonları, minimum 120 HP motor gücüne ve en fazla 20.000 km’ye sahip olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gece-gündüz) göre atıkların İlçe Genelinde her gün toplanılmasından dolayı haftanın 7 günü çalıştırılacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gece veya Gündüz) ortalama 110 km yol yapacaktır. Araç modeli en az 2018 olacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

En Fazla 3 M³ Kapasiteli Açık Kasa Damperli Mini Atık Taşıma Aracı

7

7

7

14

 

Yaklaşık 107.408 saat çalıştırılacaktır.

5-6- En fazla 1 M³ Kapasiteli Elektrikli Süpürge Aracı:

Özellikleri:…Araç, en fazla 5.000 km olacaktır…

5-7- En fazla 2 M³ Kapasiteli Monoblok Hidrostatik Süpürge Aracı:

Özellikleri:…Araç, en fazla 5.000 km olacaktır…

5-8- En az 5 M³ Kapasiteli Monoblok Hidrostatik Süpürge Aracı:

Özellikleri:…Araç, en fazla 5.000 km olacaktır…

5-9- En Fazla 5 M³ Kapasiteli Açık Kasa Damperli Kamyon:

Özellikleri:…Araç, en fazla 20.000 km olacaktır…

5-10- 5 Ton Kapasiteli Su Tankeri (Arazöz)

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen 5 ton kapasiteli su tankerleri minimum 180 HP motor gücüne sahip olacaktır. Önden ve arkadan su püskürtmeli, yolları sulama ve yıkama özelliği bulunacaktır. Araç, en fazla 15.000 km olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gece-gündüz) göre haftanın 7 günü çalıştırılacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gece veya Gündüz) ortalama 50 km yol yapacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

En Fazla 5 Ton Kapasiteli Su Tankeri (Arazöz)

6

6

6

12

 

Yaklaşık 92.064 saat çalıştırılacaktır.

5-11- En Fazla 3 Ton Kapasiteli Su Tankeri (Mini Arazöz)

Özellikleri:…Araç, en fazla 15.000 km olacaktır…

5-12- Konteyner Yıkama Aracı:

Özellikleri:…Araç, en fazla 20.000 km olacaktır…

5-14- Sıcak Su Basınçlı Buharlı Yıkama Aracı:

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen sıcak soğuk basınçlı buharlı yıkama aracı, minimum 170 HP motor gücüne sahip olacaktır. Araç üzerine monte olan, minimum 1.000 litre su deposu olan, dizel motor ile çalışabilen, asgari 40 ile 400 bar arası su debisi, azami su sıcaklığı 60-90 C derece sıcak su ünitesi, en az 60 m yüksek basınçlı su hortumuna sahip donanım araç olacaktır. Araç, en fazla 20.000 km olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gündüz) göre haftanın 7 günü çalıştırılacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gündüz) ortalama 60 km yol yapacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

Sıcak Su Basınçlı Buharlı Yıkama Aracı

4

4

2

6

 

Yaklaşık 46.032 saat çalıştırılacaktır.

5-15- En az 4 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı:   

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen vakumlu yol  süpürme aracı, minimum 180 HP motor gücüne sahip olacaktır. Aracın temiz su kapasitesi en az 500 lt olacaktır. Araçların çöp haznesi en az 4 M³ depolama yapabilmelidir. Süpürme aralığı önmden en az 200cm uygun çalışma yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Araçta iki adet yan fırça olacak fırça çapı en az 750 mm olacaktır. Süpürme yapacak aracın boşaltma sistemi damper özelliğine sahip olacak. Fırçanın hareketleri hidrolik ve aracın hareketinden bağımsız olacak. Operatör kabininden kontrol edilebilecek. Araç, en fazla 5.000 km olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gündüz) göre haftanın 7 günü çalıştırılacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gündüz) ortalama 60 km yol yapacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

En az 4 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı

2

2

1

3

 

Yaklaşık 23.016 saat çalıştırılacaktır.

5-16- Hidrolik Tertibatlı Mobil Ağaç Öğütücü Araç:   

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü araç, minimum 320 HP motor gücüne sahip olup en az 13 M³ öğütülmüş atık kasa hacmine sahip, öğütme işlemi en az 3 bıçak yardımı ile sağlanacaktır. Öğütme ekipmanı aracın motor gücünden destek alarak öğütme işlemini yapacak ayrıca bir motor olmayacaktır. Öğütme işlemi esnasında öğütülen atıkların araca otomatik olarak yüklemesi yapılacaktır. Öğütülen atıkların taşınacağı kasa kapalı olacak, oluşmuş atıkların dökülmesi için hidrolik sistem yardımıyla bir piston ile hareket eden iç mekanizma sayesinde boşaltma işlemi yapacak özelliğe sahip olacak. Atık kasası ve öğütme işlemi bir bütün olarak birbiriyle uyumlu olarak çalışan bir sistem olacak. Araç, en fazla 10.000 km olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gündüz) göre haftanın 7 günü çalıştırılacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gündüz) ortalama 60 km yol yapacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

Hidrolik Tertibatlı Mobil Ağaç Öğütücü Araç

1

1

0

1

 

Yaklaşık 11.508 saat çalıştırılacaktır.

5-17- Kamyonet:   

Özellikleri: Bu işte çalıştırılması öngörülen kamyonetler minimum 150 HP motor gücüne sahip, araçlar düz vites olacaktır. Bir araç 1 vardiyada (Gece veya Gündüz) ortalama 100 km yol yapacaktır. Araçlar dizel olacaktır. Araç, en fazla 20.000 km olacaktır. Aşağıdaki araç sayısı ve vardiyasına(gece-gündüz) göre haftanın 7 günü çalıştırılacaktır.

 

ARAÇ TİPLERİ

İSTENİLEN ARAÇ ADEDİ

GÜNDÜZ VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE VARDİYASINDA GÖREVE ÇIKACAK ARAÇ SAYISI

GECE ve GÜNDÜZ TOPLAM VARDİYA SAYISI

Kamyonet

2

2

1

3

 

Yaklaşık 23.016 saat çalıştırılacaktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “Kendi malı istenilecek araçlar:

1 adet En Az 7+1 M³ Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

1 adet En Az 13+1 M³Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

1 adet En Fazla 13 M³ Çok Amaçlı Çöp Kamyonu,

1 adet En az 5 M³ Kapasiteli Monoblok Hidrostatik Süpürge Aracı,

1 adet Hidrolik Tertibatlı Mobil Ağaç Öğütücü Araç,

1 adet En Az 4 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu" 41.Maddesi gereğince;

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 3. md.; değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./6. md.; yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./6. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin Şişli Belediye Başkanlığı tarafından 23.12.2019 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şişli İlçesi Sınırları İçinde Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İşi” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 38 adet ihale dokümanı indirildiği, 25.12.2019 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararı ile Karya Makine Hırdavat İnş. ve Tem. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu uygun olmadığından ve geçici teminat mektubu bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubu bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesinde kullanılacak araç ve makinalara ilişkin teknik kriterlerin ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmesi idarenin takdir ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda şikâyete konu ihalenin süresinin 36 ay olduğu ve işte kullanılacak makinelerin işin sonunda 5 yıllık olacağı göz önüne alındığında,  idarece ihale dokümanında teknik özellikleri belirlenen araçlara ilişkin olarak kendi malı olması istenilen araçlar dâhil olmak üzere tüm araçlar için 2018 model ve üzeri olma şartının aranmasının idarenin takdirinde olduğu, bu haliyle söz konusu düzenlemenin fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı, dolayısıyla mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale dokümanında işin yürütülmesinde kullanılacak araçların araç tipine göre en fazla 5.000 km ile 20.000 km olacağına ilişkin düzenleme yapıldığı ve bahse konu araçların en az 2018 model olacağının düzenlendiği görülmektedir.

 

Buradan hareketle ihale dokümanında yer alan ortalama çalışma mesafeleri dikkate alındığında, idarece azami sınır olarak belirlenen 5.000 km ile 20.000 km mesafelerinin 1 yıl içinde katedileceği düşünüldüğünde, azami km sınırı belirlenen araçların şikâyete konu ihaleye benzer nitelikte bir işte çalıştırılmış olması halinde 2018 veya 2019 model olma şartı karşılansa dahi belirtilen km sınırlarının benzer nitelikte veya daha kapsamlı bir işte kullanılmasıyla idarece belirlenen azami km sınırları dışında kalabileceği, idare tarafından belirlenen sınırların mevcut ihalede öngörülen çalışma süre ve şartları göz önüne alınarak hazırlanması gerektiği, dolayısıyla ihalede belirlenen asgari model yılının aykırılık oluşturmadığı değerlendirmesi yapılabilmekle birlikte araçlar için belirlenen azami km sınırları göz önüne alındığında idarece yapılan düzenlemenin ihaleye katılımda rekabeti engelleyebileceği ile bahse konu ihalede 38 adet ihale dokümanı satın alındığı ve ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bu üç istekliden ikisinin kendi malı olması istenilen araçlar ile ilgili belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmadıkları ve ihalenin tek geçerli teklif olan Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, bahse konu düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğu görüldüğünden ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin 5.16’ncı maddesinde teknik özellikleri verilen hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü aracının Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin patentli ürünü olduğu iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılan inceleme neticesinde Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti. ait Teknik Şartname’nin 5.16’ncı maddesinde teknik özellikleri belirtilen hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü aracının teknik özelliklerine benzer nitelikte patentli bir ürününün olduğunun görüldüğü, ancak Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü aracının teknik özelliklerine benzer nitelikte patentli bir ürüne sahip olmasından hareketle piyasada Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerde başka bir ürünün bulunup bulunmadığının tespitinin yapılamayacağı, bu itibarla Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerde başka bir makinenin bulunup bulunmadığına ilişkin farklı kurum ve kuruluşlar nezdinde ilave bir araştırma yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Öte yandan ihale konusu iş kapsamında 76 adet aracın istenildiği, ihale konusu işin “Şişli İlçesi Sınırları İçinde Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İşi” olduğu, buradan hareketle işin ana unsurunun belediye sınırları içerisinde kent temizliğinde kullanılacak araçların kiralanması işi olduğu, bu araçlardan işin ana unsuru sayılmayan tali nitelikteki 1 adet hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü aracının kendi malı olması istenen araçlar arasında yer aldığı, bahse konu aracın seri üretime dayalı olmayan bir araç olduğu, Teknik Şartname’nin 5.16’ncı maddesinde belirlenen kriterlerin en az 320 HP gücüne ve en az 13 m³ atık kasa hacmine sahip olan bir aracın ağaç öğütme makine ve ekipmanını haiz olacak şekilde revize edilmeksizin kullanılamayacağı, dolayısıyla piyasada hazır bulunmayan ve belirli bir süre içerisinde özel imalat ile hazır hale getirilecek olan tali nitelikteki hidrolik tertibatlı mobil ağaç öğütücü aracının idarece kendi malı olarak istenilmesinin ihalede rekabet daralttığı ve bu hususun Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğu görüldüğünden ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı