Haber Detayı
24 Ocak 2020 - Cuma 14:59 Bu haber 2646 kez okundu
 
Araç kiralama İşlerinde Aşırı düşük
Araç kiralama İşlerinde Aşırı düşük Karar No:2020/UH.I-114
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araç kiralama İşlerinde Aşırı düşük

İtirazen şikâyet dilekçesinde 

 

-Personele ilişkin yapılan açıklamada, işin sona ermesi halinde personele ödenecek olan kıdem tazminatlarının belirtilmediği,

 

-İhale konusu araçların ihale üzerinde bırakılan istekliye ait olup olmadığının, kiralama yöntemi ile edinilecek ise ruhsatlarının, her araç için ayrı noter kiralama sözleşmesinin ve noter masrafları ile ilgili evrakların bulunup bulunmadığının tekrar incelenmesi gerektiği, ayrıca yapılan açıklamanın Teknik Şartname’nin 5.14’üncü maddesinde yer alan  "Araç plakaları (Bursa) 16 Plaka olacaktır, yabancı plaka olmayacaktır." düzenlemesine uygun olmadığı, diğer taraftan üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması ve bu tekliflerin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından onaylanıp özel kaşe kullanılarak imzalanması hususunun kontrol edilmesi gerektiği, söz konusu proforma faturaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olmadığı gibi proforma faturayı veren şirketlere ait mali müşavirlerce değil isteklinin kendi mali müşaviri tarafından onaylandığı,

 

-Yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’n 79.3.5’inci maddesinde yer alan “Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında sözleşme ve genel giderleri 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacaktır. " açıklamasına uygun olmadığı,

 

-İhale üzerinde bırakılan isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu iş ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama kalemleri sadece mal alımlarına ilişkin olabildiği, oysa ki istekli hizmet kalemlerini bu yöntem ile açıklamaya çalıştığı, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu EK-O7 maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.2.2.7'nci maddesine göre hazırlandığı, belgelerde yer alan fiyatların ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olduğu, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde üretilen/alımı ve satımı yapılan mal miktarlarının, ihale konusu ihtiyaçların en az yarısını kapsamadığı, söz konusu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 8.4'üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı, ayrıca adı geçen tutanağın ekinde sunulması gereken ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulmadığı,

 

-Fiyat teklifinde mevzuatta belirtilen ibare ile TURMOB kaşesi ve imzaların eksik olduğu,

 

-Sigorta giderine ilişkin yapılan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesinde yer alan açıklamalara uygun olmadığı, ayrıca güncellemelerin hatalı yapıldığı,

 

-Personel giderleri (yol, yemek), tamir, bakım ve onarım, araç takip cihazı, iş güvenliği ve diğer giderler ile ilgili verilen fiyatların KDV hariç fiyatlar olmadığı,

 

-Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin genel itibariyle Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79’uncu maddesinde belirtilen açıklama yöntemlerine uygun olmadığı, tüm belgelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

-Karayolları Trafik Kanununun 65/A - 5’inci maddesi gereğince dört aylık dönemde kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu, yılın diğer aylarında ise yazlık lastik kullanılmakta olup, lastik değişiminin ne şekilde hesaplandığının yeniden incelenmesi, bu sebeple anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

-İdari Şartnamenin 40.1’inci maddesinde sınır değer altında kalan firmalardan yaklaşık maliyetin 9'u oranında kesin teminat mektubu alınacağı belirtilmiş olup verilecek kesin teminat mektubu ile ilgili gider evraklarının olmadığı,

 

-Sunulan evraklarda asıl veya noterden aslı gibidir ibaresinin, SMMM, TÜRMOB ve yetkili kurumların imza ve kaşesinin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede 02.09.2019 tarihli ihale komisyonu kararı sonrasında başvuru sahibi isteklinin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması üzerine alınan 16.10.2019 tarihli 2019/UH.I-1342 sayılı Kurul kararında “Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirlenerek yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

16.10.2019 tarihli 2019/UH.I-1342 sayılı Kurul kararı sonrasında idarenin aşırı düşük sorgulama yazısında önemli teklif bileşenleri belirlenerek teklifi sınır değerin altında kalan istekliden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunan Uzman Personel Destek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı, sınır değerin üzerinde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, isteklilerin önemli teklif bileşenleri dışında kalan bileşenler için açıklama sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda incelemeye konu ihalede önemli teklif bileşeni olarak belirlenen maliyet bileşenleri dikkate alınarak başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde tespit edilen aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir.

 

İhale konusu işte çalıştırılacak “2 adet 3cx Kazıcı Yükleyici Araç” için Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “Aracın her türlü amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer resmi giderler, lastik ve bakım giderleri teklif fiyatımıza dahildir.” ibaresinin yer aldığı, sunulan fiyat teklifinde günlük birim fiyat açıklaması başlığı altında amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi, resmi giderler (araç muayene, araç egzoz), bakım onarım giderleri, lastik giderleri, araç logo ve giydirme maliyeti, firma karı ve diğer giderler şeklinde oluşturulan tabloda anılan giderlere ilişkin maliyetin gösterildiği, ayrıca sunulan fiyat teklifinin eklerinin araç alış faturası, trafik poliçesi, kasko poliçesi, araç bakım faturası ve araç lastik faturası olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu araca ilişkin yapılan açıklamalar ve anılan fiyat teklifi ve ekinde sunulan belgeler incelendiğinde,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen sigorta giderine ilişkin 01.02.2019-01.02.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçesinin, 18.06.2019-18.06.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen kasko sigortası poliçesinin sunulduğu, ancak fiyat teklifi 2 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan poliçelerin 1 tek araca ilişkin olduğu, bu şeklide yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, diğer taraftan söz konusu araca ilişkin düzenlenen kiralama fiyat teklifinde aracın “2015 model 2 adet 3cx Kazıcı Yükleyici Araç” olduğunun belirtildiği, araçlara ilişkin başkaca bir bilgiye de yer verilmediği, dolayısıyla düzenlenen fiyat teklifine konu araçlar ile fiyat teklifinin ekine konulan poliçelerde belirtilen aracın aynı araç olup olmadığının belirlenemediği, bu şekilde yapılan açıklamanın yukarıda aktarılan Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen lastik giderine ilişkin aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 05/08/2019 tarih ve A 24981 nolu fatura ile Lastiksan Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4 adet lastik için KDV hariç 6.101,69 TL olarak düzenlenen faturanın sunulduğu, aracın 1 yıl içinde sadece bir defa lastik değişimi olacağının öngörülerek 1 yıllık araç lastik maliyetinin KDV hariç 6.101,69 TL olduğunun ifade edildiği, araca ilişkin düzenlenen fiyat teklifinde ve yapılan açıklamalarda da ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin Üfe/Tüfe Oranında güncellendiği, ancak lastik giderine ilişkin sunulan faturanın aracı kiralama teklifinde bulunan firmaya ait araçların lastik giderlerine ilişkin alınan bir fatura olduğu, bir teklif mahiyetinde olmadığı, ayrıca anılan faturada yer alan tutarın 1 yıl için öngörüldüğü ve ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin güncellenerek açıklandığı, yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarında ise lastik giderlerine ilişkin bu şekilde bir açıklama yönteminin bulunmadığı, diğer taraftan fiyat teklifi 2 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan faturanın 1 tek araca ilişkin olduğu, bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

İhale konusu işte çalıştırılacak “1 adet 1cx Kazıcı Yükleyici Araç” için Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi Nakliyat Mühendislik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “Aracın her türlü amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer resmi giderler, lastik ve bakım giderleri teklif fiyatımıza dahildir.” ibaresinin yer aldığı, sunulan fiyat teklifinde günlük birim fiyat açıklaması başlığı altında amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi, resmi giderler (araç muayene, araç egzoz), bakım onarım giderleri, lastik giderleri, araç logo ve giydirme maliyeti, firma karı ve diğer giderler şeklinde oluşturulan tabloda anılan giderlere ilişkin maliyetin gösterildiği, ayrıca sunulan fiyat teklifinin eklerinin araç alış faturası, trafik poliçesi, kasko poliçesi, araç bakım faturası ve araç lastik faturası olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu araca ilişkin yapılan açıklamalar ve anılan fiyat teklifi ve ekinde sunulan belgeler incelendiğinde,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen sigorta giderine ilişkin 05.03.2019-05.03.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi Nakliyat Mühendislik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. adına düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçesinin, 18.06.2019-18.06.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi Nakliyat Mühendislik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenen kasko sigortası poliçesinin sunulduğu, ancak söz konusu araca ilişkin düzenlenen kiralama fiyat teklifinde aracın “2014 model 1 adet 1cx Kazıcı Yükleyici Araç” olduğunun belirtildiği, araca ilişkin başkaca bir bilgiye de yer verilmediği, dolayısıyla düzenlenen fiyat teklifine konu araç ile fiyat teklifinin ekine konulan poliçelerde belirtilen aracın aynı araç olup olmadığının belirlenemediği, bu şekilde yapılan açıklamanın yukarıda aktarılan Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen lastik giderine ilişkin aracı kiralama teklifinde bulunan Adil Katı Atık İnşaat ve Hizmet Yönetimi Nakliyat Mühendislik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına 05/08/2019 tarih ve A 24980 nolu fatura ile Lastiksan Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4 adet lastik için KDV hariç 3.050,85 TL olarak düzenlenen faturanın sunulduğu, aracın 1 yıl içinde sadece bir defa lastik değişimi olacağının öngörülerek 1 yıllık araç lastik maliyetinin KDV hariç 3.050,85 TL olduğunun ifade edildiği, araca ilişkin düzenlenen fiyat teklifinde ve yapılan açıklamalarda da ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin Üfe/Tüfe Oranında güncellendiği, ancak lastik giderine ilişkin sunulan faturanın aracı kiralama teklifinde bulunan firmaya ait araçların lastik giderlerine ilişkin alınan bir fatura olduğu, bir teklif mahiyetinde olmadığı, ayrıca anılan faturada yer alan tutarın 1 yıl için öngörüldüğü ve ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin güncellenerek açıklandığı, yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarında ise lastik giderlerine ilişkin bu şekilde bir açıklama yönteminin bulunmadığı,

 

İhale konusu işte çalıştırılacak “4 adet 5 ton taşıma kapasiteli tek kabinli damperli kamyon” için Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “Aracın her türlü amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer resmi giderler, lastik ve bakım giderleri teklif fiyatımıza dahildir.” ibaresinin yer aldığı, sunulan fiyat teklifinde günlük birim fiyat açıklaması başlığı altında amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi, resmi giderler (araç muayene, araç egzoz), bakım onarım giderleri, lastik giderleri (yazlık-kışlık), araç logo ve giydirme maliyeti, firma karı ve diğer giderler şeklinde oluşturulan tabloda anılan giderlere ilişkin maliyetin gösterildiği, ayrıca sunulan fiyat teklifinin eklerinin araç alış faturası, ruhsat, trafik poliçesi, kasko poliçesi, MTV, Muayene ve egzoz fiyat listesi, araç bakım faturası ve araç lastik faturası olduğunun belirtildiği, diğer taraftan anılan fiyat teklifinde “Kış lastiği yılda 4 ay kullanılmakta olup, 3 yıllık iş için her yıl 4 aydan toplamda 12 aya tekabül eder. 36 aylık işin 12 aylık kısmında kış lastiği, 24 aylık kısmında ise yaz lastiği kullanılmakta olup, toplamda yaz-kış 12 adet kullanılacaktır” açıklamasının bulunduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu araca ilişkin yapılan açıklamalar ve anılan fiyat teklifi ve ekinde sunulan belgeler incelendiğinde,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen sigorta giderine ilişkin 12.01.2019-12.01.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçesinin, 18.06.2019-18.06.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen kasko sigortası poliçesinin sunulduğu, ancak fiyat teklifi 4 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan poliçelerin 1 tek araca ilişkin olduğu, bu şeklide yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, diğer taraftan söz konusu araca ilişkin düzenlenen kiralama fiyat teklifinde aracın “2015 model 5 ton taşıma kapasiteli tek kabinli damperli kamyon” olduğunun belirtildiği, araçlara ilişkin başkaca bir bilgiye de yer verilmediği, dolayısıyla düzenlenen fiyat teklifine konu araçlar ile fiyat teklifinin ekine konulan poliçelerde belirtilen aracın aynı araç olup olmadığının belirlenemediği, bu şekilde yapılan açıklamanın yukarıda aktarılan Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen lastik giderine ilişkin aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 05/08/2019 tarih ve A 24979 nolu fatura ile Lastiksan Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4 adet lastik için KDV hariç 2.372,88 TL olarak düzenlenen faturanın sunulduğu, aracın 1 yıl içinde sadece bir defa lastik değişimi olacağının öngörülerek 1 yıllık araç lastik maliyetinin KDV hariç 2.372,88 TL olduğunun ifade edildiği, araca ilişkin düzenlenen fiyat teklifinde ve yapılan açıklamalarda da ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin Üfe/Tüfe Oranında güncellendiği, ancak lastik giderine ilişkin sunulan faturanın aracı kiralama teklifinde bulunan firmaya ait araçların lastik giderlerine ilişkin alınan bir fatura olduğu, bir teklif mahiyetinde olmadığı, ayrıca anılan faturada yer alan tutarın 1 yıl için öngörüldüğü ve ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin güncellenerek açıklandığı, yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarında ise lastik giderlerine ilişkin bu şekilde bir açıklama yönteminin bulunmadığı, diğer taraftan fiyat teklifi 4 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan faturanın 1 tek araca ilişkin olduğu, bu şeklide yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

İhale konusu işte çalıştırılacak “13 adet çift kabinli pikap” için Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “Aracın her türlü amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer resmi giderler, lastik ve bakım giderleri teklif fiyatımıza dahildir.” ibaresinin yer aldığı, sunulan fiyat teklifinde günlük birim fiyat açıklaması başlığı altında amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi, resmi giderler (araç muayene, araç egzoz), bakım onarım giderleri, lastik giderleri (yazlık-kışlık), araç logo ve giydirme maliyeti, firma karı ve diğer giderler şeklinde oluşturulan tabloda anılan giderlere ilişkin maliyetin gösterildiği, ayrıca sunulan fiyat teklifinin eklerinin araç alış faturası, ruhsat, trafik poliçesi, kasko poliçesi, MTV, muayene ve egzoz fiyat listesi, araç bakım faturası ve araç lastik faturası olduğunun belirtildiği, diğer taraftan anılan fiyat teklifinde “Kış lastiği yılda 4 at kullanılmakta olup, 3 yıllık iş için her yıl 4 aydan toplamda 12 aya tekabül eder. 36 aylık işin 12 aylık kısmında kış lastiği, 24 aylık kısmında ise yaz lastiği kullanılmakta olup, toplamda yaz-kış 12 adet kullanılacaktır” açıklamasının bulunduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu araca ilişkin yapılan açıklamalar ve anılan fiyat teklifi ve ekinde sunulan belgeler incelendiğinde,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen sigorta giderine ilişkin 12.12.2018-12.12.2019 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 12.12.2018 tarihinde düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçesinin, 18.06.2019-18.06.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen kasko sigortası poliçesinin sunulduğu, ancak fiyat teklifi 13 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan poliçelerin 1 tek araca ilişkin olduğu, bu şeklide yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, diğer taraftan söz konusu araca ilişkin düzenlenen kiralama fiyat teklifinde aracın “2015 model çift kabinli pikap” olduğunun belirtildiği, araçlara ilişkin başkaca bir bilgiye de yer verilmediği, dolayısıyla düzenlenen fiyat teklifine konu araçlar ile fiyat teklifinin ekine konulan poliçelerde belirtilen aracın aynı araç olup olmadığının belirlenemediği, bu şekilde yapılan açıklamanın yukarıda aktarılan Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen lastik giderine ilişkin aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 05/08/2019 tarih ve A 24978 nolu fatura ile Lastiksan Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4 adet lastik için KDV hariç 1.288,14 TL olarak düzenlenen faturanın sunulduğu, aracın 1 yıl içinde sadece bir defa lastik değişimi olacağının öngörülerek 1 yıllık araç lastik maliyetinin KDV hariç 1.288,14 TL olduğunun ifade edildiği, araca ilişkin düzenlenen fiyat teklifinde ve yapılan açıklamalarda da ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin Üfe/Tüfe Oranında güncellendiği, ancak lastik giderine ilişkin sunulan faturanın aracı kiralama teklifinde bulunan firmaya ait araçların lastik giderlerine ilişkin alınan bir fatura olduğu, bir teklif mahiyetinde olmadığı, ayrıca anılan faturada yer alan tutarın 1 yıl için öngörüldüğü ve ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin güncellenerek açıklandığı, yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarında ise lastik giderlerine ilişkin bu şekilde bir açıklama yönteminin bulunmadığı, diğer taraftan fiyat teklifi 13 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan faturanın 1 adet araca ilişkin olduğu, bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

İhale konusu işte çalıştırılacak “4 adet çift kabinli kamyonet” için Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “Aracın her türlü amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ve diğer resmi giderler, lastik ve bakım giderleri teklif fiyatımıza dahildir.” ibaresinin yer aldığı, sunulan fiyat teklifinde günlük birim fiyat açıklaması başlığı altında amortisman, trafik poliçesi, kasko poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi, resmi giderler (araç muayene, araç egzoz), bakım onarım giderleri, lastik giderleri (yazlık-kışlık), araç logo ve giydirme maliyeti, firma karı ve diğer giderler şeklinde oluşturulan tabloda anılan giderlere ilişkin maliyetin gösterildiği, ayrıca sunulan fiyat teklifinin eklerinin araç alış faturası, ruhsat, trafik poliçesi, kasko poliçesi, MTV, muayene ve egzoz fiyat listesi, araç bakım faturası ve araç lastik faturası olduğunun belirtildiği, diğer taraftan anılan fiyat teklifinde “Kış lastiği yılda 4 at kullanılmakta olup, 3 yıllık iş için her yıl 4 aydan toplamda 12 aya tekabül eder. 36 aylık işin 12 aylık kısmında kış lastiği, 24 aylık kısmında ise yaz lastiği kullanılmakta olup, toplamda yaz-kış 12 adet kullanılacaktır” açıklamasının bulunduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu araca ilişkin yapılan açıklamalar ve anılan fiyat teklifi ve ekinde sunulan belgeler incelendiğinde,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen sigorta giderine ilişkin 21.05.2019-21.05.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçesinin, 18.06.2019-18.06.2020 tarihleri arasını kapsayan ve aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen kasko sigortası poliçesinin sunulduğu, ancak fiyat teklifi 4 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan poliçelerin 1 tek araca ilişkin olduğu, bu şeklide yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, diğer taraftan söz konusu araca ilişkin düzenlenen kiralama fiyat teklifinde aracın 2015 model çift kabinli kamyonet olduğunun belirtildiği, araçlara ilişkin başkaca bir bilgiye de yer verilmediği, dolayısıyla düzenlenen fiyat teklifine konu araçlar ile fiyat teklifinin ekine konulan poliçelerde belirtilen aracın aynı araç olup olmadığının belirlenemediği, bu şekilde yapılan açıklamanın yukarıda aktarılan Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

 

Başvuru sahibinin iddiasına konu edilen lastik giderine ilişkin aracı kiralama teklifinde bulunan Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına 05/08/2019 tarih ve A 24978 nolu fatura ile Lastiksan Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4 adet lastik için KDV hariç 1.423,73 TL olarak düzenlenen faturanın sunulduğu, aracın 1 yıl içinde sadece bir defa lastik değişimi olacağının öngörülerek 1 yıllık araç lastik maliyetinin KDV hariç 1.423,73 TL olduğunun ifade edildiği, araca ilişkin düzenlenen fiyat teklifinde ve yapılan açıklamalarda da ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin Üfe/Tüfe Oranında güncellendiği, ancak lastik giderine ilişkin sunulan faturanın aracı kiralama teklifinde bulunan firmaya ait araçların lastik giderlerine ilişkin alınan bir fatura olduğu, bir teklif mahiyetinde olmadığı, ayrıca anılan faturada yer alan tutarın 1 yıl için öngörüldüğü ve ihale konusu işin ikinci ve üçüncü yılına ilişkin maliyetin güncellenerek açıklandığı, yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarında ise lastik giderlerine ilişkin bu şekilde bir açıklama yönteminin bulunmadığı, diğer taraftan fiyat teklifi 4 adet araca ilişkin düzenlenmiş iken fiyat teklifi ekinde sunulan faturanın 1 adet araca ilişkin olduğu, bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı