Haber Detayı
08 Mayıs 2021 - Cumartesi 15:36 Bu haber 15324 kez okundu
 
Araç kiralama aşırı düşük teklif açıklamasında tüm araçların başka firmadan kiralık olarak açıklanması mevzuata aykırı?
Karar No : 2021/UH.II-890
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araç kiralama aşırı düşük teklif açıklamasında  tüm araçların başka firmadan kiralık olarak açıklanması mevzuata aykırı?

 ihale üzerinde bırakılan Baki Otomotiv Gıda Teks. İnş. Tur. San. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki,

 

- Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde, teklif veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannameleri imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) mevzuata aykırı şekilde sunulduğu, bu formlar düzenlenirken kiralama giderlerinin açıklanmasında yeterlik kriterlerinde belirtilen araçlardan tamamen farklı araçların sunulduğu, tüm araçların kiralık olacağının belirtildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, kiralama maliyeti için fiyat teklifi alınan firmanın ticari olarak araç kiralama faaliyetinin olmadığı, fiyat teklifinde başvuru konusu ihaleye atıf yapılmadığı, fiyatın sözleşme süresini kapsamadığı, sözleşme süresince fiyatın geçerli olduğu bilgisinin olmadığı, araçların kiralanma fiyat teklifinin fiyat teklifini veren firmanın anlaşmalı mali müşavirince onaylı olmadığı, serbest muhasebecisinin onay yetkisinin olmadığı, bulunması gereken meslek mensubu açıklamalarının mevzuattaki düzenleme ile birebir aynı olmadığı, fiyat teklifindeki meslek mensubu açıklamasındaki tutanak tarihi ve tutanak sayısının, teklif ekinde sunulan maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan tarih ve sayısı ile aynı olmadığı, maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) mevzuatta bulunan standart forma uygun olmadığı, söz konusu tutanakta teklif veren firmanın verdiği teklife ilişkin defter kayıtları ve fatura bilgilerinin eksik beyan edildiği, kiralama hesaplarında aritmetik hata bulunduğu, maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) ekinde teklif veren firma yetkilisinin imza sirküleri ile belgeyi düzenleyen meslek mensubunun faaliyet belgesinin onaylı olarak sunulmadığı, fiyat tekliflerinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca bulunması gereken ibarelerin yer almadığı, meslek mensubunun iletişim bilgilerinin yer almadığı ve meslek mensubunca imzalanıp kaşelenmediği, araç kiralama giderlerinde gelecek yıllara ilişkin artış öngörülmediği,

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin kiralık araçlar için fiyat teklifi aldığı, fiyat tekliflerinde yer alan araçların markaları, plakaları, modelleri, kapasiteleri ve ruhsatları ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulmadığı, alınan fiyat tekliflerinin lastik, yağ, bakım onarım, sigorta, vergi ve araç muayene giderlerinin fiyata dahil edilerek fiyat teklifi alındığı, maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmediği ve bu giderlere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmadığı, bahse konu hususun Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine aykırı olduğu,

 

- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 26 adet araca ilişkin amortisman payı tespit tutanağının sunulmadığı, araçların plakaları, modelleri, kapasiteleri ve aktif değerleri gösterilerek amortisman hesabı yapılmadığı,

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin kasko, trafik sigortasına ilişkin giderlerin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifi veya poliçelerinde sigorta şirketinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından onaylı olmadığı, belgelere ilişkin teyit yazılarının açıklama ekinde sunulmadığı, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını karşılamadığı, kasko, trafik sigortası ve koltuk sigortalarına ilişkin giderlerin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifi veya poliçelerinde 2022-2023 yılı için öngörülen artışın, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan yurtiçi üretici fiyatları endeksi oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosundaki oran esas alarak güncellemediği,

 

- İhale dokümanında hizmetin ifasında kullanılacak araçların vergi giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından araçların motorlu taşıt vergisi giderleri ile muayene giderlerine ilişkin açıklamasında 2022-2023 yılı yeniden değerleme oranı göz önünde alınmadan hesaplama yapıldığı, ayrıca söz konusu vergi giderlerine ilişkin açıklamada Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi veya Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tarifelerin dikkate alınmadığı,

 

- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından araçların bakım onarım masraflarına ilişkin giderlerin tevsiki amacıyla fiyat teklifi sunduğu, söz konusu fiyat teklifinde teklif sahibinin teklife konu alanda faaliyet göstermediği, yetkili servislerden fiyat teklifi alınmadığı,

 

- Araçların lastik giderlerinin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifinde, teklif sahibinin teklife konu alanda faaliyet göstermediği, yetkili servislerden fiyat teklifi alınmadığı,

 

- İncelemeye konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, dolayısıyla KİK payı (onbinde beş), sözleşme karar pulu (binde 4,69) ve sözleşmeden doğan damga vergisinin (binde 9,48) ayrı ayrı hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.....) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.....) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ()” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ()” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Şoförsüz Binek Araç Kiralama Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: 26 Adet araç şoförsüz olarak 24 ay süreyle kiralanacaktır. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Boğaziçi Konut Hiz. Yönetim İşl ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük - Yeşilköy Mah. İstasyon Cad. No:81 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile aşağıda sıralanan giderler:

Her türlü sigorta, kilometre bakımları, periyodik muayene, arıza bakım onarım, kaza, kayıp çalıntı tamir, parça değişimi vb. bakım onarım ile tüm vergi, resim ve harçlar, araçlarda bulundurulması gerekli resmi belgelerin temini, her türlü trafik sigortası veya vergilerinin eksik olması nedeniyle kesilebilecek trafik cezaları, sigorta şirketinin karşılamadığı hasar bedeli ve ayrıca işin teknik şartnamesine göre yerine getirilmesi için gerekli her türlü giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Hizmet konusu araçların her türlü sigortası, vergisi, tamiri, periyodik bakımları, lastik ve diğer parça değişimleri ile Söz konusu hizmetin yürütülmesiyle ilgili diğer tüm giderler teklif fiyata dahildir. Araçların akaryakıtları, köprü ve otoyol geçiş ücretleri İdareye aittir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Araç Tipleri, Özellikleri ve Sayıları” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1 Sözleşme kapsamında kiralanması planlanan araç sayılarının tiplerine göre dağılımı şu şekilde olacaktır.

1.Tip Binek Araç     : 7 (Yedi) adet

2.Tip Binek Araç     : 19 (Ondokuz) adet” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre ihale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtileceği, isteklilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan açıklamaları dikkate alması gerektiği, bu kapsamda isteklerin açıklamalarını üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleriyle yapabilecekleri, bu durumda da ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenleneceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacağı, yine ilgisine göre meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelerin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, ayrıca üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığı, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği, ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan yurtiçi üretici fiyatları endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ()” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan yurtiçi üretici fiyatları endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ()” tablosundaki oran üzerinden güncellenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından Baki Otomotiv Gıda Teks. İnş. Tur. San. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ye 18.03.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıda “İştirak etmiş olduğunuz söz konusu ihalede, İhale komisyonu tarafından, Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğ’nin 79’uncu maddesinde yer alan değerlendirme esaslarına istinaden yapılan hesaplama sonucunda için teklif etmiş olduğunuz 2.389.200,00 TL + KDV teklif bedeli yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve teklifiniz eki birim fiyat cetveli bileşenleri ile ilgili belgelendirmek suretiyle ayrıntılı yazılı açıklama istenilmesine karar verilmiştir.

Kalem No

Önemli Kabul Edilen ve Açıklama İstenen Teklif Bileşenleri

1

Araç Maliyeti

2

Amortisman Giderleri

3

Kasko Giderleri

4

Zorunlu Trafik Sigortası Giderleri

5

MTV Giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu yazıya istinaden 24.03.2021 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, açıklama kapsamında araç maliyetinin kiralama yoluyla açıklandığı, buna ilişkin olarak Yonca Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi ve proforma faturanın sunulduğu, fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının da açıklamaya eklendiği görülmüştür. Söz konusu fiyat teklifinin 24 ay üzerinden alındığı, fiyat teklifinin üzerinde incelemeye konu ihalenin kayıt numarasına yer verildiği, fiyat teklifinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca bulunması gereken ibareye yer verildiği, meslek mensubunun iletişim bilgilerinin yer aldığı ve meslek mensubunca imzalanıp kaşelendiği, satış tutarı tespit tutanağında geçici vergi beyanname döneminin 2020 yılının Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait olduğunun ifade edildiği, fatura bilgileri tablosunda bir adet fatura bilgisine yer verildiği, fatura tarihinin 23.01.2021 olarak belirtildiği, faturada yer alan tutarın ağırlıklı ortalama birim satış tutarı hesabında kullanıldığı, fatura tarihinin son veya bir önceki vergi beyanname dönemine ait olmadığı, fiyat teklifini veren firma yetkilisinin imza sirküleri ile belgeyi düzenleyen meslek mensubunun faaliyet belgesinin açıklama kapsamında sunulduğu, firmaya ait olarak www.ticaretsicil.gov.tr internet adresi üzerinde yayımlanan 23.08.2013 tarihli ve 8390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 81 ve 82’nci sayfalarında şirketin amaç ve konuları başlıklı 3’üncü maddesinde teklife konu alanın söz konusu firmanın faaliyet konuları arasında yer aldığı görülmüştür.

 

Baki Otomotiv Gıda Teks. İnş. Tur. San. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından araçlara ilişkin kasko ve zorunlu trafik sigortası giderlerinin tevsiki için HDI Sigorta A.Ş.nin bölge grup müdürlüğünden alınmış fiyat teklifini sunduğu, bahse konu sigorta teklifinin 2021 yılı için alındığı, 2022-2023 yılı için ise alınan fiyat teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan yurtiçi üretici fiyatları endeksi oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosundaki oran esas alınarak güncellendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından hizmetin ifasında kullanılacak araçların motorlu taşıt vergisi giderlerine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde yer alan farklı motor hacimlerine ilişkin çıktıların sunulduğu, 2021 yılı için çıktılarda yer alan fiyatların kullanıldığı, 2022-2023 yılı için ise ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan yurtiçi üretici fiyatları endeksi oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosundaki oran esas alınarak fiyatların güncellendiği görülmüştür.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan Baki Otomotiv Gıda Teks. İnş. Tur. San. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işin ifasında kullanılacak araç giderlerini kiralama yoluyla fiyat teklifi almak suretiyle açıkladığı, dolayısıyla amortisman giderlerini açıklamasına gerek bulunmadığı, kiralamaya ilişkin olarak fiyat teklifi, proforma fatura, satış tutarı tespit tutanağı, teklif veren firmanın yetkilisine ait imza sirküleri ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, fiyat teklifinde araçlara ilişkin marka ve model bilgilerine yer verildiği,  fiyat teklifinin işin süresinin tamamını kapsadığı, fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiği, fiyat teklifinde ihaleye ait kayıt numarasına, meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelere ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve meslek mensubu tarafından imzalanarak kaşelendiği, satış tutarı tespit tutanağında fatura bilgilerine yer verildiği, yapılan hesaplamalarda aritmetik hata bulunmadığı, tüm araçların kiralık olmasının mevzuata aykırı olmadığı, alınan fiyat teklifinin işin süresinin tamamını kapsadığı, ancak satış tutarı tespit tutanağında beyan edilen faturanın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı anlaşıldığından, yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı