Haber Detayı
25 Haziran 2020 - Perşembe 14:20 Bu haber 2296 kez okundu
 
Araç giderini açıklamak amacıyla araç edinim bedeli üzerinden amortisman hesaplanmak suretiyle açıklama yapılabilir mi?
Karar No : 2020/UH.II-1095
ARAÇ İHALELERİ Haberi
Araç giderini açıklamak amacıyla araç edinim bedeli üzerinden amortisman hesaplanmak suretiyle açıklama yapılabilir mi?

Tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, aşırı düşük teklif açıklamalarının 1 adet çekiciye ilişkin “Araç, Demirbaş ve Diğer Sabit Kıymetler Listesi” ve araç ruhsatı üzerinden, 11 adet çekici ve 12 adet semi treyler için ise fiyat teklifi (proforma fatura) üzerinden hesaplama yapıldığı, formülde kullanılan (A) değerinin aracın veya ekipmanın satın alma değerini ifade ettiği,

 

Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin olarak komisyon kararında, 11 adet çekici için proforma fatura ve 12 adet semi treyler için fiyat teklifi sunulduğu, giderlere ait sunulan icmal tablosunda 11 adet çekici ve 12 adet semi treyler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genel fiyat analizlerine dayanılarak açıklama yapıldığı, bahsi geçen araçlara ait analiz tabloları incelendiğinde (A) amortisman değerine yer verildiği ve bu değerin proforma faturadaki ve fiyat teklifindeki birim fiyatlar olarak gösterildiğinin tespit edildiği, söz konusu amortisman değerinin kendi araçları için kullanılabileceği, proforma fatura ve fiyat teklifinin kendi malı olmasını tevsik etmediği, kendi malı olduğuna dair “Araç, Demirbaş ve Diğer Sabit Kıymetler Listesi”, araç ruhsatları vb. belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği,

 

İhale komisyonu kararı ve idareye şikayet başvurusu üzerine verilen cevapta belirtilen “(A) amortisman değeri” tanımının hatalı olduğu, şikayet başvurusunda da belirtildiği üzere söz konusu (A) değerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genel fiyat analizlerinde kullanılan makine analizine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının tümünde geçerli olan araç ya da makine ve ekipman satın alma değeri olduğu, anılan Bakanlığın söz konusu formüllerin kullanılmasına yönelik mevzuatında kendi malı şartı olması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, idarenin yaklaşımında kendi malı olunmaması durumunda söz konusu formüllerin kullanılmasına olanak sağlamadığı, böyle bir durumun ihalenin üzerlerine kalmadan makine ve ekipmanın satın alınması yükümlülüğünü doğurduğu, idarece hazırlanan yaklaşık maliyette söz konusu formülün kullanıldığı, yaklaşık maliyet hesabında kullanılan bir hesap yönteminin aşırı düşük teklif açıklamasında kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sunulan fiyat tekliflerinde, kendi malı olması gerektiğine ilişkin bu yönde bir düzenlemenin yer almadığı, açıklamalarının mevzuata aykırı olmaması ile birlikte anılan formül değerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca kabul edilen analizler olduğu ve bunların da dışına çıkılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İncelemeye konu ihalenin İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesi olduğu, ihalede 19 adet dokümanın indirildiği, 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 10 adet teklifin verildiği, 06.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Aktepe Group İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Teos Elektrik İnşaat Limited Şirketi - Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesi sebebiyle reddedildiği,

 
 
 

İdarece yaklaşık maliyet hesaplanmasında çekici için Özel-2 (DMO) ve semi treyler için Özel-3(DMO) pozları kullanılarak hesaplama yapıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu yazıda idarece aşırı düşük teklif açıklamasına esas olmak üzere önemli teklif bileşenleri belirtilerek açıklama yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması idareye 14.02.2020 tarihinde sunulmuştur.

 

06.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin “Firma tarafından 11 adet 3542 T 6x4 Çekici için proforma fatura 12 adet Semitreyler için fiyat teklifi sunulduğu, Giderlere Ait Sunulan İcmal Tablosunda belirtildiği üzere 11 adet Çekici ve 12 adet Semitreyler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genel fiyat analizlerine dayanılarak açıklama yapıldığı, bahsi geçen araçlara ait analiz tabloları incelendiğinde (A) amortisman değerine yer verildiği ve bu değerin proforma faturadaki ve fiyat teklifindeki birim fiyatlar olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Hesaba ilişkin formül içinde yer alan amortisman, yedek parça, tamir bakım sermaye faizi, sigorta, nakil, montaj demontaj giderlerin ayrı ayrı katsayılardan oluştuğu ve formüldeki (A) değerinin amortisman değeri olduğundan ve ihale tarihi itibariyle kendi malı olan araçlar için bu formülü kullanabileceğinden, proforma fatura ve fiyat teklifinin kendi malı olmasını tevsik etmediğinden, kendi malı olduğuna dair “Araç, Demirbaş ve Diğer Sabit Kıymetler Listesi”, araç ruhsatları vb. belgeleri sunmadığından açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle teklifinin reddedildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede uyuşmazlığın, başvuru sahibinin kendi varlıkları arasında bulunmayan (aktifinde yer almayan) araçların edinim bedelleri esas alınarak bu bedeller üzerinden Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan formüller üzerinden araç giderlerinin amortisman gideri (diğer giderler için de aynı yöntem kullanılmıştır.) hesaplanmak suretiyle açıklandığı, ancak ihale komisyonunca söz konusu açıklamanın isteklinin aktifinde yer almayan araçların edinim bedelleri ile açıklama yapılamayacağı gerekçesiyle uygun görülmediği ve teklifin bu sebeple reddedilmesi dolayısıyla meydana geldiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece açıklama istenilen kalemlerinden çekici ve semi treylerin amortisman veya kiralama gideri ile yedek parça, bakım-onarım ve lastik gideri ile zorunlu trafik sigorta giderlerini açıklamak üzere “Araç (Makine) Birim Fiyat Analizleri Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizlerinde yer alan Yüksek Fen Kurulunca kabul görmüş Araç (Makine) Analiz Formülüne göre yapılmış olup, hesaplamalarda kullanılan katsayıların açıklamaları aşağıda sunulmuştur.” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda çekiciler için 5 yıl, semi treyler için 6 yıl faydalı ömür öngörülerek hesaplama yapıldığı (333 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca),

 

Söz konusu hesaplamaya esas olan;

 

- 11 adet çekici için edinme bedelini gösteren fiyat teklifi alındığı,

 

- 1 adet çekicinin başvuru sahibinin kendi aktifinde yer aldığı, bu araca yönelik fatura ile ruhsat örneğinin sunulduğu,

 

- 12 adet semi treyler için edinme bedelini gösteren fiyat teklifinin alındığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibince kendi aktifinde yer alan 1 adet çekici ve fiyat teklifi alınan 11 adet çekici (proforma faturada yer alan ÖTV’li ve KDV’siz fiyat üzerinden) ile 12 adet semi treyler için amortisman bedeli hesaplanarak (ÇŞB analizi formülleri ile) açıklama yapıldığı görülmüştür. (1 adet çekici isteklinin aktifinde yer almaktadır ve bu araca ilişkin ruhsat sunulmuştur.)

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri, yapılan tespitler ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması yazısında iş kapsamında kullanılacak çekiciler ve semitreylerlere ait amortisman veya kiralama giderlerinin açıklanmasının istenildiği, başvuru sahibince araç giderlerinin tevsiki amacıyla araç edinim bedellerine yönelik fiyat teklifi alınarak bu araç edinim bedelleri üzerinden amortisman hesaplanmak suretiyle açıklama yapıldığı, açıklamaya konu olan araçların kamu kurum ve kuruluşu rayicinin bulunmadığı, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında çekici ve semi treylere yönelik Özel (DMO) fiyatının kullandığı, dolayısıyla başvuru sahibinin araç giderini açıklamak amacıyla araç edinim bedeli üzerinden amortisman hesaplanmak suretiyle açıklama yapmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Çevlog Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi-Ege Tem Şehir Temizliği Hizmetleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi İş Ortaklığının yukarıda yer verilen gerekçe ile teklifinin reddedilmesinin uygun olmadığı, teklifinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

 
Kaynak: (A.D) - Aşırı Düşük Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı