Haber Detayı
29 Ocak 2021 - Cuma 09:37 Bu haber 23933 kez okundu
 
Anonim Şirketlerinin Pay Defteri Sunmaları zorunlu mu?
Karar No : 2021/UH.I-190
TİCARET SİCİL GAZETESİ Haberi
Anonim Şirketlerinin Pay Defteri Sunmaları zorunlu mu?

5) Anılan istekliler tarafından, imza sirkülerine ilişkin düzenleme numarası ve yevmiye numarasının yeterlik bilgileri tablosunda hatalı olarak beyan edildiği, ortaklık durumlarına ilişkin son durumun açıkça belirtilmediği ve söz konusu bilgilerin teyit edilmesine yönelik Ticaret Sicili Gazetelerine yer verilmediği, Yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin beyanda bulunulmadığı ve fiziki olarak pay defterlerinin sunulmadığı,

 

 

Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)  ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “T.C. Ankara 38. Noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “25.11.2020, 27856” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Ali Osman Avşar, 2*********0, 100” beyanlarına, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “05.06.2020, 10091, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü”, “20.11.2020, 10207, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü” bilgilerine yer verildiği, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan ve anonim şirket statüsünde olan söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği,

 

Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “Diyarbakır 6. Noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “06.05.2016, 14626” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Figen Korkmaz, 1*********8, 50” ve “Muhammet Mehdi Korkmaz, 1*********6, 50” beyanlarına, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “16.01.2019, 9746, Diyarbakır”, “03.01.2019, 9737, Diyarbakır”, “01.06.2015, 8831, Diyarbakır” ve “17.07.2013, 8365, Diyarbakır”  bilgilerine yer verildiği, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği,

 

Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi - Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “Kemalpaşa 1. Noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “22.05.2020, 05298” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “25.05.2020, 10085, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü”, bilgilerine yer verildiği, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği, ayrıca anonim şirket statüsünde olan söz konusu pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği,

 

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “T.C. Ankara 68. Noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “20.02.2020, 06139” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Oral Yeşilöz, 5*********0, 100, Ortak” beyanlarına yer verildiği, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “22.07.2019, 9873, Fethiye”, “19.02.2020, 10019, Ankara”, “17.11.2020, 10204, Ankara” bilgilerine, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında “11.11.2020, NV02-20ZS-5OY1-OT3V” bilgilerine yer verildiği,

 

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “T.C. Ankara 15. noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “11.03.2020, 03813” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Erdal Dursun, 2*********0, 100” beyanlarına yer verildiği, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “16.11.2017, 9453, Ankara”, “18.07.2018, 9623, Ankara”, “06.03.2020, 10031, Ankara” ve “16.11.2020, 10203, Ankara” bilgilerine,  yer verildiği, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında “11.11.2020, NV02-N33U-V9SK-16ZB” bilgilerine yer verildiği,

 

Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “T.C. Ankara 15. noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “13.03.2020, 08045” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Ankara Aşsan Yemekçilik San. A.Ş., 0*********0, 100, Ankara Aşsan Yemekçilik San. A.Ş.” beyanlarına yer verildiği “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “04.03.2020, 10029, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü”, “26.04.2017, 9314, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü” ve “14.04.2017,9306, Elazığ Ticaret Sicili Müdürlüğü” bilgilerine yer verildiği, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmediği, ayrıca söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği görülmüştür.  

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, anonim şirket statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklifler kapsamında beyan edilmesi gerektiği, bu bağlamda yapılan incelemede ise anonim şirket statüsünde olan ihale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi, geçerli teklif olarak belirlenen Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi - Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve geçerli teklif olarak belirlenen Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edildiğinden, anılan 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Kaynak: (E-İhale) - Elektironik İhale Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı