Haber Detayı
10 Ekim 2021 - Pazar 11:46 Bu haber 8008 kez okundu
 
Anonim şirketlerinde pay defteri tarih ve sayısı girilmemesi durumunda firma elenir mi?
Karar No : 2021/UH.I-1795
E- İHALE Haberi
Anonim şirketlerinde pay defteri tarih ve sayısı girilmemesi durumunda firma elenir mi?

 

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortakları tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defteri bilgilerinin beyan edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

 

  1. Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

 

İhale ilan tarihi (23.06.2021) itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde  “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “… 22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir…” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında yer verilen yeterlik bilgileri tablosu standart formunun İdari Şartname’nin 7.1.A.2 maddesi uyarınca isteklinin tüzel kişi olması halinde ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları ve hisse oranları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerine veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgilerin belirtileceği kısmının “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicili Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]

 

 

 

Yöneticilere Ait Bilgiler

 

(Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)

 

 

 

Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü

 

 

 

Pay Defteri Tarihi ve Sayısı (Anonim Şirketler tarafından yukarıdaki bilgilere ilave olarak pay defteri bilgisi bu alana girilmelidir.)

 

 

 

Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi

 

 

” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Mamabüs Endüstriyel Yemek Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, anılan tablonun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmının  “Ortaklara Ait Bilgiler” satırında “MEHMET METİN AYDIN, 17*********, 100”,  “Yöneticilere ait bilgiler” satırında “MEHMET METİN AYDIN, 17*********, YÖNETİM KURULU BAŞKANI”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” satırında “06.05.2019, 9822, İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ”, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” satırında “08.04.2019, 9804-İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ” bilgilerinin beyan edildiği, anılan tablonun ilgili kısmının “Pay Defteri Tarihi ve Sayısı” satırında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden, e-teklif alınmak suretiyle yapılan inceleme konusu ihalede, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi suretiyle yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırların uygun şekilde doldurulması gerektiği, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri için istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak değerlendirme yapılacağı, değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemesinden, isteklilerin tüzel kişi olmaları halinde ihaleye katılabilmeleri için tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakları belirten Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, isteklilerin anonim şirket olması halinde ise her durumda pay defteri bilgilerini e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen isteklinin (Mamabüs Endüstriyel Yemek Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) anonim şirket olması sebebiyle şirketin ortaklarının, ortaklık oranlarının ve hisse devirlerinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlama zorunluluğu bulunmamakta, bahse konu hususların tespiti ise pay defteri üzerinden yapılabilmektedir. Bu nedenle İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir…

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) …” düzenlemesi gereğince anonim şirket olan isteklilerin her durumda pay defterini beyan etmesi gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Mamabüs Endüstriyel Yemek Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Pay Defteri Tarihi ve Sayısı” satırında bulunan “Anonim Şirketler tarafından yukarıdaki bilgilere ilave olarak pay defteri bilgisi bu alana girilmelidir.” açıklaması dikkate alınmayarak pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği, dolayısıyla anılan isteklinin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklık oranlarına ilişkin son durumu gösterir nitelikte bir bilginin yer almadığı, bu durumun ihale ilan tarihi (23.06.2021) itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Mamabüs Endüstriyel Yemek Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı