Haber Detayı
30 Ağustos 2020 - Pazar 11:38 Bu haber 8127 kez okundu
 
Anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanının zorunlu olduğuna dair Kanun’da herhangi bir hüküm var mı?
Karar No : 2019/UY.I-1407
İHALE KARARLARI Haberi
Anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanının zorunlu olduğuna dair Kanun’da herhangi bir hüküm var mı?

Peknil İnş. A.Ş. tarafından imza sirküleri, vekaletname, imza beyannamesi gibi yetki belgelerinin son durumu gösterir şekilde sunulmadığı ve ihale tarihi olan 28.06.2019 tarihi itibari ile anılan isteklinin teklif dosyası içerisinde; ortakların ilgisine göre ad/soyad/ticaret unvanı, T.C. Kimlik Numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bu kişilerin T.C. Kimlik numarası/vergi numarasını gösteren şirketin son durumunu gösterir belgelerin sunulmadığı,

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun“Asgari sayı” başlıklı 338’inci maddesinde “(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Hamiline yazılı pay senetlerinin devri” başlıklı 489’uncu maddesinde “(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.” hükmü,

“Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke” başlıklı 490’ıncı maddesinde“(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.” hükmü,

“II-Esas sözleşmeyle sınırlama, 1. İlkeler” başlıklı 492’nci maddesinde“(1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir...” hükmü,

“III-Pay defteri, 1. Kayıt” başlıklı 499’uncu maddesinde “(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde“1)İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin …” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde“10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri gereği ihalelere katılacak tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgelerin teklifleri kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda yer verilen ilgili hükümleri uyarınca ise anonim şirketlerde payların tek kişide toplanması haricinde pay devrine ilişkin işlemlerde tescil zorunluluğunun bulunmadığı, pay devir işlemlerinin şirketçe onaylandıktan sonra pay defterine kaydedilmesinin gerektiği ve sadece pay defterine kayıtlı kişilerin pay sahibi olarak kabul edilebileceği, diğer bir ifadeyle anonim şirketlerde pay sahibi sayısı bire düşmediği sürece pay devrinin ticaret siciline tescilinin veya ilanının zorunlu olduğuna ilişkin anılan Kanun’da herhangi bir hüküm yer almadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin anılan iddiasında yer alan ekonomik açıdan en avantajlı isteklinin anonim şirket olması sebebiyle, şirketin son durumuna ilişkin olarak sunulan bilgilerin teyidi amacıyla pay defterlerine ihtiyaç duyulmuş ve Kurum tarafından ilgili kişilerden başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 28.06.2019 tarihi itibariyle tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterlerinin boş sayfaları dahil tüm sayfalarının aslının veya meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretlerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

İhale uhdesinde bırakılan Peknil İnş. A.Ş. tarafından teklif dosyasında sunulan belgelerde söz konusu şirketin hisselerinin tamamına Hüseyin Beheşti Peker’in sahip olduğu, anılan bilgilerin teyidi amacıyla Kuruma gönderilen pay defterinin incelenmesi neticesinde ise, şirketin toplam sermayesinin 5.000.000,00 TL olduğu, şirketin ortaklarının sermayenin 100’üne Hüseyin Beheşti Peker’in sahip olduğu görülmüştür. Bu nedenlerle istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgelerde son durumu gösterir şekilde ortakların isim ve unvanları, ortaklık oranları ile pay defterinde yer alan bilgilerin uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan bahsi geçen istekli tarafından teklif dosyasında 19.04.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, anılan bu belgede Hüseyin Beheşti Peker ile Alaattin Peker’in yönetim kurulu üyesi olarak seçildikleri, Alaattin Peker’in ise anılan şirketi temsile yetkili kılındığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerde, söz konusu şirketin yöneticilerinin eksiksiz olarak yer aldığı, ancak bahsi geçen belgede Alaattin Peker’in T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı görülse de, istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler ile 21.04.2017 tarih ve 9311 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortağı Hüseyin Beheşti Peker’in T.C. kimlik numarası bilgisinin yer almadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Uyuşmazlık) - Kik Uyuşmazlık Kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı