Haber Detayı
13 Şubat 2021 - Cumartesi 12:50 Bu haber 14279 kez okundu
 
Anonim Şirket statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklifler kapsamında beyan edilmesi gerekir mi?
Karar No : 2021/UY.I-326
E- İHALE Haberi
Anonim Şirket statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklifler kapsamında beyan edilmesi gerekir mi?

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin “Anonim Şirket” olması nedeniyle tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren belgeler arasında olan “pay defteri”nin tarih ve sayısına ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun Ticaret Sicil Bilgileri bölümünün “Diğer belgeler ile tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı” kısmının doldurularak e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekirken beyan edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

hale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması,

 

Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)  ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)…” düzenlemesi,

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Adras Project Metal A.Ş. tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “İmza Sirküleri” kısmında “Mut Noterliği” beyanına yer verildiği, imza sirkülerinin tarihi ve yevmiye numarası olarak “31.01.2018, 01237” bilgisinin beyan edildiği, “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında “Betül Hanoğlu 6*********8, Yönetim Kurulu Üyesi” bilgisinin beyan edildiği, “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Betül Hanoğlu, 6*********8, 100” beyanlarına, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “12.02.2018, 9514, Mut Ticaret Sicili Müdürlüğü” bilgilerine yer verildiği, “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan ve anonim şirket statüsünde olan söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, anonim şirket statüsündeki istekliler tarafından her durumda pay defterinin e-teklifler kapsamında beyan edilmesi gerektiği, bu bağlamda yapılan incelemede ise anonim şirket statüsünde olan ihale üzerinde bırakılan Adras Project Metal A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği tespit edildiğinden adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı