Haber Detayı
16 Ocak 2021 - Cumartesi 16:37 Bu haber 5826 kez okundu
 
Açıklama kapsamında motorin fiyatını tevsiki nasıl yapılmalı?
Karar No : 2021/UY.I-39
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
Açıklama kapsamında motorin fiyatını tevsiki nasıl yapılmalı?

-Aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin tamamı açıklama kapsamında motorin fiyatını tevsik için Tekirdağ ili için EPDK sitesinde yayımlanan Lifepet marka akaryakıt şirketine ait fiyatların kullanıldığı, istekliler tarafından EPDK’nın 07.07.2020 ve 08.07.2020 tarihinde Tekirdağ ilinde yayımlanan 5,18299TL/litre KDV dahil fiyatın esas alındığı, ancak EPDK lisans listesine göre Lifepet marka akaryakıt şirketinin Tekirdağ ilinde akaryakıt bayisinin bulunmadığı, Lifepet dağıtıcı firma olup, Tekirdağ’da bayi lisansı bulunmadığından, il bazında günlük fiyat oluşturması ve yayımlamasının mümkün olmadığı, bu nedenle rayiç kullanan istekliler hariç aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin tamamının açıklamalarının bu nedenle reddi gerektiği,

 

- Makine ile açıklama yapan isteklilerin bir kısmı değerlendirme dışı bırakılmış ise de makine bedelinin tevsikinin yanında makinanın gücünün de tevsik edilmesi gerektiği, özellikle 400 HP asfalt kazıma makinasının 400 HP gücünde olduğunun teknik belgelerle ispatlanması gerektiği, fiyat teklifine konu asfalt kazıma makinasının 500-600 HP gücünde olması nedeniyle analizde geçen asfalt kazıma makinasının 400 HP gücünde olduğunun ayrıca ispatlanması gerektiği, fiyat teklifi ile makine bedeli açıklayan isteklilerin ayrıca makinanın gücünü belgeleyememesi veya 400 HP gücünden başka bir makine ile açıklama yapması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İtirazen şikâyete konu ihalede 144 adet ihale dokümanı indirildiği, 29.07.2020 tarihinde yapılan ihaleye 93 isteklinin katıldığı, 10.11.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararında, sınır değerin 37.645.096,06 TL olarak hesaplandığı, sınır değerin altında geçerli teklif veren 30 istekliden 07.08.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş., ABM Yol İnş. Tur. Pet. Nak. San. ve Tic. A.Ş., Kaan Yol İnş. San. ve Tic. A.Ş., Feza Taah. A.Ş.- Deha Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı ve Kasel İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere bu 5 istekli dışındaki istekliler tarafından süresi içerisinde açıklama sunulmaması veya sunulan açıklamanın idarece uygun bulunmaması nedeniyle tekliflerin reddedildiği, söz konusu ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ABM Yol İnş. Tur. Pet. Nak. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibinin teklifinin ise sınır değerin üzerindeki ilk teklif olduğu tespit edilmiştir.   

 

İdarece 07.08.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu yazıda “…Bölge Müdürlüğümüzce 29.07.2020 tarihinde saat 10:00'da ihalesi yapılan 2020/318716 İhale Kayıt No.lu "(Çorlu - Ergene ) Ayr.- Tekirdağ Yolu Km: 10+080 - 22+962 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) Ve Çeşitli İşler Yapılması İşi”ne ait ihalede, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ile ilgili yapılan itirazlar ve başvurular mevzuata göre değerlendirilmiş olup, sorgulamada değerlendirilecek sıralı iş kalemleri listesine göre yaklaşık maliyetin   80’lik bölümünü oluşturan 3 (Üç) adet iş kalemine ait analiz formatı, yazı ekinde yeniden gönderilmiştir.

Kamu ihale kanunun 38. Maddesi ve Kamu İhale Tebliğinin 45. maddesine göre teklif bileşenlerinizle ilgili açıklamalarınızın;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü, gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilecektir,

İşin yerine getirilmesindeki avantajlı koşullarınızın neler olduğu ve sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden tevsikli bilgi ve belgeler ile destekli ayrıntılı açıklamalarınızın yazımızın tebliği tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) iş günü için de İdaremize ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde tekliniz reddedilecektir.” ifadelerine yer verildiği, 3 adet iş kalemi/gruplarına ait aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve ekinde ise açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdileri listesi ile analiz formatlarının gönderildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin yaptığı şikâyet başvurusuna idarece özetle “savunma veren isteklilerin tamamının 10.160.1026 -Mazot (motorin) analiz girdisi için fiyat tekliflerini Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14. ve 45.1.13.5’inci maddelerinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt fiyatlarını dikkate alarak açıklama yaptığı,

  Aşırı düşük teklif sorgulamasında savunma veren isteklilerden, 10.120.1128-Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü) analiz girdisine fiyat teklifi alarak savunma veren isteklilerle kendi malı olup sadece edinim bedelini dikkate alan iş makinesine ait amortisman dışında yedek parça, tamir, bakım, sermaye faizi, sigorta, montaj, demontaj giderleri için ayrı bir maliyet hesabına ait açıklama yapmayan isteklilerin savunmasının kabul edilmediği, söz konusu analiz girdisine ait 2020 yılı rayiçleri ile açıklama yapan isteklilerin bu analiz girdisi için yaptığı açıklamaların uygun görüldüğü” şeklinde cevap verilmiştir.  

 

Kamu ihale mevzuatı hüküm ve açıklamaları, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ve ekleri ile başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda sınır değerin altında kalıp aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunan Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş., ABM Yol İnş. Tur. Pet. Nak. San. ve Tic. A.Ş., Kaan Yol İnş. San. ve Tic. A.Ş., Feza Taah. A.Ş.- Deha Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı ve Kasel İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 5 istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır.

 

İdare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan 5 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü)” analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı rayici kullanılarak açıklama yapıldığı, fiyat teklifi alınmadığı tespit edilmiştir.

 

Motorin analiz girdisi maliyetinin hesaplanmasında ise EPDK tarafından ilan tarihi (07.07.2020) ile ihale tarihi (29.07.2020) arasında Tekirdağ ili için ilan edilen listede LİFEPET’e ait motorin birim fiyatı olarak gösterilen 5,18299 TL’nin 18 oranında KDV tutarı indirilerek kullanıldığı anlaşılmıştır.  

 

Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan 5 isteklinin açıklama kapsamında “Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü)” analiz girdisi için fiyat teklifi kullanılmadığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı rayicinin kullanıldığı anlaşıldığından ayrıca makinenin teknik özelliklerini gösterir belge sunulmasına gerek olmadığı, bu analiz girdisi için yapılan açıklamaların uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında LİFEPET akaryakıt dağıtım firmasının Tekirdağ ili sınırları içerisinde anlaşmalı bir bayisinin bulunmadığı, bu sebeple EPDK tarafından ilan edilen listede LİFEPET’e ait olduğu belirtilen satış fiyatlarının oluşmasının ve bu fiyatların aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak olarak gösterilmesinin mümkün olmadığı iddiası bakımından yapılan incelemede; bahse konu istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında motorin analiz girdi fiyatının açıklanması için EPDK tarafından https://bildirim.epdk.gov.tr/bildirim-portal/faces/pages/tarife/petrol/illereGorePetrol AkaryakitFiyatSorgula.xhtml” internet adresi üzerinden Tekirdağ ili için 07.07.2020-29.07.2020 tarihleri arasında ilan edilen 5,18299 TL birim fiyatın kullanıldığının tespiti üzerine başvuru sahibinin iddialarının neticelendirilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’ndan bilgi istenmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’na yazılan 10.12.2020 tarih ve 18438 sayılı yazı ile “…Bahse konu inceleme kapsamında 07.07.2020 ile 29.07.2020 tarihleri arasında (bu tarihler de dâhil) Tekirdağ ili içerisinde LİFEPET akaryakıt firmasının faal satış bayisinin bulunup bulunmadığına, faal satış bayisi bulunuyor ise bu bayilerin ticaret unvanlarına ve 07.07.2020 ile 29.07.2020 tarihlerinde Tekirdağ ili içerisinde LİFEPET firması için ilan edilen 5,18299 TL motorin birim satış fiyatının hangi LİFEPET bayisi/bayilerinden temin edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi,…” hususlarında bilgi istenmiş olup, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın cevabi yazısı 16.12.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

EPDK Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın cevabi yazısında “…Kurumumuz kayıtlarında yapılan incelemede, Tekirdağ ili kapsamında DAĞ/7343-1/39119 lisans numaralı LİFE PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Akaryakıt Dağıtım Şirketi ile Bayilik Anlaşması bulunan herhangi bir Akaryakıt Bayilik Lisansı (lisansı sona erdirilmiş veya yürürlükte olan) tespit edilememiştir.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.  

 

Aşırı düşük teklif açıklaması idare tarafından uygun bulunan 5 isteklinin motorin girdi fiyatı olarak LİFEPET’in Tekirdağ ili fiyatını kullandığı, ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’nın cevabi yazısında, Tekirdağ ilinde Life Petrolcülük Anonim Şirketi unvanlı akaryakıt dağıtım şirketi ile bayilik anlaşması bulunan herhangi bir akaryakıt bayilik lisansı (lisansı sona erdirilmiş veya yürürlükte olan) tespit edilemediğinin ifade edildiği, bu doğrultuda LİFEPET’in Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren anlaşmalı bir bayisinin bulunmadığı ve bu sebeple aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş., ABM Yol İnş. Tur. Pet. Nak. San. ve Tic. A.Ş., Kaan Yol İnş. San. ve Tic. A.Ş., Feza Taah. A.Ş.- Deha Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı ve Kasel İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, motorin analiz girdisi için öngördükleri fiyatın dayanağının bulunmadığı, dolayısıyla anılan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Ahmet ALAGÖZ
Yorumlar
Haber Yazılımı