Haber Detayı
27 Kasım 2020 - Cuma 14:40 Bu haber 6715 kez okundu
 
50 ve üzeri personel çalıştırılan işerde engelli personel çalıştırma zorunluluğu olmasına rağmen teknik şartnamede belirtilmemesi ihalenin iptal edilmesine neden olur mu?
Karar No : 2020/UH.I-1876
YEMEK İHALELERİ Haberi
50 ve üzeri personel çalıştırılan işerde engelli personel çalıştırma zorunluluğu olmasına rağmen teknik şartnamede belirtilmemesi ihalenin iptal edilmesine neden olur mu?

3) Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde hizmetin yürütülebilmesi için gerekli personel sayısı ve niteliğine yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde de çalıştırılacak personel için asgari ücret fazlasına göre satırlar halinde gösterildiği, ihale konusu iş kapsamında 50’den fazla personel çalıştırılacağı ancak birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçiye yönelik satır açılmadığı, Teknik Şartname’de engelli işçiye yönelik bir düzenleme yapılmadığı, söz konusu durumun 4857 sayılı Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesine aykırı olduğu,

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesinde “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.” açıklaması yer almaktadır.

  

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü; vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, personel ve sigorta giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Hizmetin Yürütülmesi için;

Aşçıbaşı için  en az  Asgari ücretin 100 fazlası
Gıda Mühendisi için en az  Asgari ücretin 70 fazlası ,

Aşçı Asgari ücretin 60 fazlası

Aşçı yardımcısı Asgari ücretin 30 fazlası
Diğer personel için Asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

Resmi bayram ve genel tatil günlerinde personel çalıştırılacak olup ;

Tokat Devlet Hastanesi bünyesinde 1.vardiyada 30 kişi (1 Aşçı Başı, 4 Aşçı, 5 Aşçı Yardımcısı, 17 Garson ve 3 Bulaşıkçı ) 2. Vardiyada 29 kişi ( 1 Gıda Mühendisi, 4 Aşçı, 5 Aşçı Yardımcısı, 17 Garson ve 2 Bulaşıkçı ) çalıştırılacaktır; 59 Kişi X 30,5 (Resmi Tatil)

 Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde ise 1. vardiyada 4 kişi(1 Aşçı,1 Aşçı Yardımcısı, 2 garson )2.vardiyada 4 kişi(1 Aşçı,1 Aşcı Yardımcısı ,1 garson.1 Bulaşıkçı)   çalıştırılacaktır. 8 Kişi x 30,5 8 (Resmi Tatil)

  

c) Resmi ve Dini Tatil günleri: Resmi ve dini tatil günlerinde İş Kanunu kapsamında işçi çalıştırılacaktır. Bu hizmet alımı işçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımı olmadığından, idari ve teknik şartname hususları doğrultusunda hizmetin aksamadan yerine getirilmesini sağlayacak şekilde resmi ve dini tatil günlerinde çalışacak personel sayısı işi üstlenecek olan firma/yüklenici tarafından belirlenecek ve resmi tatil günlerinde çalışan personele İş Kanunu kapsamında ücret ödenecektir.
d )İhale dokümanları çerçevesinde doğabilecek her türlü giderler (çalıştırılacak tüm personeller ile her türlü kullanılacak malzemeler, doğalgaz, elektrik-su eşya, sigorta türleri vb. gibi) yüklenici tarafından karşılanacağından, isteklilerce teklif fiyatına dahil edilecektir.

e)Yemeklerin hazırlamasında kullanılan her türlü malzeme ve giderler, yemek pişirme yemeklerin dağıtımı, yemek taşıma ve dağıtım kapları, bulaşık yıkama giderleri, analiz giderleri, elektirik gideri,su gideri, ısınma gideri, ilaçlama,sigorta vb. giderler teklif edilen fiyata dahildir...”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Personel Giderleri, Nitelikleri ve Ödenecek Ücretler” başlıklı 6’ncı maddesinde “Hizmetin yürütülebilmesi  için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.  

b-İşçilerin nitelikleri sayıları:

 

Tokat Devlet Hastanesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Aşçı başı

1 kişi

-

Aşçı

8 kişi

2 kişi

Aşçı yardımcısı

10 kişi

2 kişi

Bulaşıkçı

5 kişi

1 kişi

Garson

34 kişi

3 kişi

Gıda mühendisi

1 kişi (tam mesai yapacaktır)

-

 

6.2. Maaş Ve Yol Ücreti

1-Aşçıbaşı için  en az  Asgari ücretin 100 fazlası ,

2-Aşçı için en az Asgari ücretin 60 Fazlası

3-Aşçı yardımcısı için en az Asgari ücretin 30 Fazlası

4-Gıda Mühendisi için en az  Asgari ücretin 70 fazlası ,

5-Diğer personel için Asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

6.2.1. Tokat Devlet Hastanesi bünyesinde Resmi bayram ve genel tatil günlerinde personel çalıştırılacak olup 1.vardiyada 30 kişi (1 Aşcı Başı, 4 Aşçı, 5 Aşçı Yardımcısı, 17 Garson ve 3 Bulaşıkçı ) 2. Vardiyada 29 kişi ( 1 Gıda Mühendisi, 4 Aşçı, 5 Aşçı Yardımcısı, 17 Garson ve 2 Bulaşıkçı ) çalıştırılacaktır; Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde ise 1. vardiyada 4 kişi(1 Aşçı,1 Aşçı Yardımcısı, 2 garson )2.vardiyada 4 kişi(1 Aşçı,1 Aşcı Yardımcısı ,1 garson.1 Bulaşıkçı)   çalıştırılacaktır.

6.2.2 Firma idari şartnamede belirtilen brüt yol ücretini (gidiş-dönüş) personele nakdi olarak ödeyecektir. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bodroda gösterecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalenin birim fiyat teklif cetveli aşağıda yer almaktadır.

 

 

İhale kayıt  numarası :2020/470835

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

AŞÇIBAŞI(Brüt asgari ücretin 100 fazlası)

Ay

1

24

 

 

2

AŞÇI(Brüt asgari ücretin 60 fazlası)

Ay

10

24

 

 

3

AŞÇI YARDIMCISI(Brüt asgari ücretin 30 fazlası)

Ay

12

24

 

 

4

GIDA MÜHENDİSİ(Brüt asgari ücretin 70 fazlası)

Ay

1

24

 

 

5

BULAŞIKÇI VE GARSON (Brüt asgari ücret)

Ay

43

24

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

DİYET KAHVALTI

öğün

133.500

 

 

2

KAHVALTI

öğün

445.000

 

 

3

DİYET YEMEK

öğün

250.000

 

 

4

NORMAL YEMEK

öğün

1.570.000

 

 

5

ARA ÖĞÜN

öğün

370.000

 

 

6

R1 AÇIK SIVI DİYET

öğün

2.135

 

 

7

R2 KOYU SIVI DİYET

öğün

5.135

 

 

8

RESMİ TATİL GÜNÜ ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET

gün

1.311,5

 

 

9

RESMİ TATİL GÜNÜ ASGARİ ÜCRET 30 FAZLASI

gün

366

 

 

10

RESMİ TATİL GÜNÜ ASGARİ ÜCRET 60 FAZLASI

gün

305

 

 

11

RESMİ TATİL GÜNÜ ASGARİ ÜCRET 70 FAZLASI

gün

30,5

 

 

12

RESMİ TATİL GÜNÜ ASGARİ ÜCRET 100 FAZLASI

gün

30,5

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 3 numaralı dipnotunda “3. İşçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır. Engelli işçiler için ayrı satır açılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında ihaleye katılan isteklilerin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30’uncu maddesi uyarınca, aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde çalıştırdıkları toplam işçi sayısının yüzde üçü oranında engelli işçi çalıştırmaları gerektiği, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde, idarelerin 4857 sayılı Kanun uyarınca tespit ettikleri engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı satır açılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu, iş kapsamında 67 personel çalıştırılacağı ve ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılıp çalıştırılmayacağına, engelli işçilerin ücretine ve sayısına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır. 

 

İdari Şartname ve Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan ilgili maddeleri doğrultusunda ihale konusu işin ifasında çalıştırılması öngörülen personelin meslek gruplarına ve bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayılarına yer verildiği ancak gerek ihale dokümanında gerekse birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçi sayısına dair herhangi bir belirleme yapılmadığı, ayrıca anılan cetvelde, işçi (67 kişi), resmi tatil günlerinde çalışılacak gün sayılarına ve diyet kahvaltı, kahvaltı, diyet yemek, normal yemek, ara öğün, R1 açık sıvı diyet, R2 koyu sıvı diyet ile bunların miktarlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalenin aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılması öngörülen bir ihale olduğu, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen toplam personel sayısının asgari 3 oranında engelli işçi çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ancak birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen iş kalemlerinin personel maliyetleri de esas alınarak hazırlandığı bir başka deyişle öğün miktarlarının yanında işçi sayıları üzerinden teklif verilmesinin istenildiği, bu itibarla İdari Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde 4857 sayılı Kanun’a göre 3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun belirlenmesi ve bu işçiler için de birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekirken ihale dokümanında bu hususlara yer verilmediği görülmüş olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kaynak: (İptal) - İptal Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı