Haber Detayı
02 Temmuz 2020 - Perşembe 17:06 Bu haber 6354 kez okundu
 
3 kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklama yapılırken ilgili makinenin amortisman defterindeki kayıtlar esas alınarak değerlendirilme yapılması gerekmektedir
Karar No : 2020/UY.II-1116
AŞIRI DÜŞÜK Haberi
3 kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklama yapılırken ilgili makinenin amortisman defterindeki kayıtlar esas alınarak değerlendirilme yapılması gerekmektedir

Fiyat teklifine esas satış tutarı tespit tutanağının Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 beyanname dönemine ait olması gerekirken uygun olmayan beyanname dönemine ait veriler sunulduğu, idare tarafından verilen cevaba göre söz konusu satış tutarı tespit tutanağı bir önceki değil 2 önceki beyanname dönemi olan 2019/2. dönemi yani Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait beyanname olduğunun anlaşıldığı, fiyat teklifi veren firmanın bu dönemde satış yaptığı makine/makinelerin alış faturasının 2019/2. beyanname dönemi içerisinde veya öncesinde olması gerektiği, ayrıca envanterinde kayıtlı olan ve fiyat teklifi verdiği makinayı firmalara satabilmesi için de yine ihale tarihi öncesinde alımı yaptığı başka bir makinanın da amortisman defterinde kayıtlı olması gerektiği, ihale komisyonunca satış tutarı tespit tutanağına esas satışı yapılan makine ile envanterinde bulunup teklife konu makinenin alış faturalarının tarihleri dikkate alınmadan karar verildiği, tek bir makine veya hayali bir makine alınıp satılarak şeffaflık ve rekabeti engelleyici davranıldığı, ilaveten söz konusu fiyat teklifine esas asfalt kazıma makinasının alış faturasındaki bedelden daha düşük bir bedele satış yapılması uygun olmadığı, söz konusu meslek mensubunca sunulan amortisman defteri fiyat teklifinin verildiği 22.11.2019 tarihindeki amortisman kayıtlarını içermesi gerekirken teklifin verildiği tarihten daha önceki kayıtların sunulduğu,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi 

 

 

b, c, d, e, f- Sunulan fiyat teklifinin üzerinde makinenin cinsi bilgisinin karşısında “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max. 2.05 m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” ifadesine yer verildiği, aynı bilginin satış tutarı tespit tutanağında da yer aldığı, aynı şekilde SMMM özel amaçlı makine tespit raporu özel amaçlı inceleme raporunda, “400 HP gücünde maksimum 2.05 m. freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde konveyörlü asfalt kazıma makinası Evrensel Yol İnşaat A.Ş. firmasında 18.04.2019 tarih ve EVR2019000000012 NOLU  e faturası ile defter kayıtlarına alınmış olup, demirbaş ve amortisman defteri tetkiki ile ilgili tarihte var olduğunun tespiti yapılmıştır” beyanına yer verildiği, bahsi geçen e faturada ise Wirtgen marka 2000 CC asfalt kazıma makinası, 1993 model plaka No:34-00-5227, motor no:04738, şasi no:1200146 bilgisinin bulunduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde isteklinin motor gücü istenilen kriterden daha yüksek olan makine ile açıklama yapmasının aykırı olduğu iddiasının uygun olmadığı, zira gerek fiyat teklifinde, gerekse satış tutarı tespit tutanağında direkt olarak aracın motor gücüne de yer verilerek aynı teknik özellikteki makine için açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca, Ankara 18. İdare Mahkemesinin kararında belirtildiği şekilde belgeler istenerek işlem tesis edildiği belirlenmiştir. Dolayısıyla Mahkeme kararında belirtilen belgeler haricinde teknik doküman, ruhsat ve ilave belge istenmek suretiyle makine ile ilgili araştırma yapılmasının uygun olmadığı, belgelerin uygunluğunun Mahkeme kararında belirtilen belgeler çerçevesinde yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Ayrıca 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden  yararlanacağı, aksine bilgi, belge, bulgu veya ciddi şüphe durumunda daha detaylı inceleme yapılmasının 3568 sayılı Kanun’a ve 4734 sayılı Kanun’a uygun olacağı, bu itibarla söz konusu fiyat teklifinin, özel amaçlı raporun ve amortisman kayıt defterinin mevzuatına göre düzenlendiğinin ve üzerinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun kabulünün gerektiği, bir diğer ifade ile söz konusu belgelerin hukuka uygunluk  karinesinden   yararlanacağı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.11’inci maddesinde Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu olduğu, son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihinin esas alınacağı açıklanmıştır.

 

22.11.2019 tarihli fiyat teklifine dayanak olan satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, tutanağın 2019 yılı 2. vergi beyanname dönemine ilişkin olduğu, ihale tarihi 14.11.2019 olan ihalede son geçici vergi beyanname döneminin Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi, bir önceki geçici vergi beyanname döneminin Nisan, Mayıs, Haziran 2019 dönemi olduğu, sunulan satış tutarı tespit tutanağının ihale tarihine göre bir önceki vergi beyanname dönemine ilişkin olduğu anlaşıldığından bu yöndeki iddia uygun bulunmamıştır.

 

17.04.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan belgeler detaylı şekilde incelendiğinde, fiyat teklifinin tarihinin 22.11.2019 olduğu, makinenin alış faturasının tarihinin 18.04.2019 olduğu, amortisman kayıt defterinin ilgili sayfasında alış faturasında özellikleri belirtilen Wirtgen 2000 cc asfalt kazıma makinasının (1993) 18.04.2019 tarihinde firma aktifine girdiği ve 21.05.2019 tarihinde satışının yapılarak aktifinden çıktığı belirlenmiştir. SMMM onaylı makine tespit raporunda da belirtilen makinenin 18.04.2019 tarih ve EVR2019000000012 E fatura nosu ile defter kayıtlarına alındığı ve amortisman defteri tetkiki ile iş makinasının ilgili tarihte var olduğunun tespitinin yapıldığı beyan edilmiştir. Ancak ilgili tarihten kastedilenin alış faturası tarihi olan 18.04.2019 olduğu, zira amortisman defterinden aracın 21.05.2019 tarihinde satışının gerçekleştiği ve firma aktifinden çıktığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla alış faturasına esas makinenin fiyat teklifinin verildiği tarih olan 22.11.2019 tarihi itibarıyla firma aktifinde bulunmadığı anlaşıldığından, sunulan belgenin bu yönüyle uygun olmadığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Açıkalın Altyapı San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının belirtilen gerekçe ile uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Açıkalın Altyapı San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Kaynak: (Araç) - Araç ihale kararları Editör: Harun Uğraş ASLAN
Yorumlar
Haber Yazılımı