Haber Detayı
27 Şubat 2020 - Perşembe 15:11 Bu haber 2532 kez okundu
 
isteklilerin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini sağlamadığı iddasına ilişkin somut delil yok sebebiyle red verilebilir mi
"DANIŞTAY KARARI" Şirketin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçede yer alan “ihale üzerinde bırakılan istekli ve ihaleye teklif sunan diğer isteklilerin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini sağlamadığı, tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” iddiasının, davacının diğer isteklilerin bilanço ve gelir tablolarına ilişkin iddiasını detaylandırması beklenemeyeceğinden, Karar No:2020/MK-41
MAHKEME KARARLARI Haberi
 isteklilerin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini sağlamadığı iddasına ilişkin somut delil yok sebebiyle red verilebilir mi


Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığı tarafından yapılan 2012/18485 ihale kayıt numaralı

 

"Temizlik İşi" ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.05.2012 tarihli ve 2012/UH.I-2311 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Baybora Hizm. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 24.04.2014 tarihli E:2012/1073, K:2014/588 sayılı kararında “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.11.2019 tarih ve E:2014/3562, K:2019/3580 sayılı kararında “1) Temyize konu Mahkeme kararının davacı şirketin birinci iddiası yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

 


2 ) Temyize konu Mahkeme kararının davacı şirketin ikinci iddiasına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde; Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin, teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikayet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksinin kabulü, Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikayet başvurusunun işlevini yerine getiremeyen bir kurum olmasına ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet verecektir. Bu itibarla, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçede yer alan “ihale üzerinde bırakılan istekli ve ihaleye teklif sunan diğer isteklilerin bilanço ve gelir tablosuna ilişkin yeterlik kriterlerini sağlamadığı, tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” iddiasının, davacının diğer isteklilerin bilanço ve gelir tablolarına ilişkin iddiasını detaylandırması beklenemeyeceğinden, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendindeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı görülmektedir. Bu itibarla, davacı şirketin şikayet başvurusunun reddi üzerine, 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, itirazen şikayet aşamasında davacının söz konusu iddiasının esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının bu kısmında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle, “..Açıklanan nedenlerle;

 

1 ) Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,
2 ) Ankara 1. İdare Mahkemesinin 24/04/2014 tarih ve E:2012/1073, K:2014/588 sayılı kararının davacının 1. İddiasına ilişkin kısmında ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının onanmasına,
3 ) Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne,
4 ) Mahkeme kararının davacının 2. İddiasına ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca bozulmasına,
5 ) Bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline,..” karar verilmiştir.

 

 

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere

 

1- Kamu İhale Kurulunun 28.05.2012 tarihli ve 2012/UH.I-2311 sayılı kararının ikinci iddia yönünden iptaline,

 

 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının incelenmesine,

Kaynak: (Bilonco) - Bilanco ve Ciro Kararları Editör: Ramazan ÖLCÜCÜ
Yorumlar
Haber Yazılımı